Türk EXIMBANK’ın 2023 Yılı Hedef ve Faaliyetleri

İhracatçıların finansmana erişimde büyük destekçisi olan Türk Eximbank, Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında uygulamaya koyduğu yeni hizmetleri ve yenilenen yüzüyle Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme stratejisine daha etkin katkı sağlamayı hedeflemektedir.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM PROGRAMI

TÜRK EXIMBANK, STRATEJİK DÖNÜŞÜM PROGRAMI KAPSAMINDA UYGULAMAYA KOYDUĞU YENİ HİZMETLERİ VE YENİLENEN YÜZÜYLE TÜRKİYE’NİN İHRACAT ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİNE DAHA ETKİN KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.

Stratejik Dönüşüm Programının 2023 Yılında Güçlü Bir Şekilde Devam Ettirilmesi

Türk Eximbank paydaşları ile iş birliği içerisinde, ülkemiz ihracat stratejilerini daha etkin desteklemek ve dış ticaret ekosistemini küresel iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirmek için “Türk Eximbank Stratejik Dönüşüm Programı”nı başlatmıştır. Türk Eximbank bu programla birlikte ekonomimize yüksek katma değer üreten ve ülkemiz ihracat stratejileri doğrultusunda faaliyet gösteren ihracatçıları proaktif olarak destekleyen bir yapıya dönüşmekte; ihracatçı ve ihracat potansiyeli olan firmaların gereksinimlerini ve önlerindeki engelleri tespit ederek, ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet gamını genişletmekte; ihracatçıların Türk Eximbank desteklerinden faydalanma deneyimini iyileştirmektedir.

Bankamızın Stratejik Öncelikleri; KOBİ Önceliği, Katma Değerli İhracat Önceliği, Teminat Çeşitliliği, Sektörel Odaklanma, Odaklı Ülke Stratejisi, Dijitalleşme, Geniş Ürün ve Hizmet Gamı, Fon Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi, Faaliyet Alanı ve Yapılanma, Yetkinlik Dönüşümü, Kurumsal İlişkiler ve İletişim olarak belirlenmiştir.

Bankamız 2023 yılında da Stratejik Dönüşüm Programında yer alan projeleri hayata geçirmeye hızlı bir şekilde devam edecektir.

Bu doğrultuda önümüzdeki yıl planında Sigorta Gelişim Programı, BT Dönüşüm Projesi, Satış Servis ve Operasyon Modeli Projesi, Veri ve Raporlama Projesi önceliklendirilmiştir. Ayrıca 2022 yılında başlatılan projeler devam ettirilecektir.

Bankamızın Stratejik Önceliklerinden En Başta Gelenlerinden: KOBİ’lere Öncelik Sağlanması…

2022 yılında olduğu gibi, 2023 yılında da yeni KOBİ müşteri kazanımı ve kullandırım sıklığını artıracak tedbirler alınmaya devam edilecek, yeni uygulamalar yürürlüğe konacaktır.

Bu kapsamda, daha fazla ihracatçı KOBİ’nin Bankamız destek programlarından faydalanmasına yönelik olarak; TCMB İşbirliği Protokolümüz kapsamında temin edilecek İhracatçı KOBİ Müşteri Listesindeki müşterilere İGE teminat imkânı sunularak yüksek oranda müşteri kazanımı sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca; bankaların, faktoring şirketlerinin ve leasing şirketlerinin aracı olduğu kullandırımlarda KOBİ ağırlıklı yeni müşteri kazanımı ve kullandırım sıklığını artıracak vade imkânlarının sunulmasını sağlayacak kurallar belirlenecek, gerçekleşmeler yakından takip edilerek ihtiyaca uygun olarak kurallar revize edilecektir. 

Rekabet Gücü Yüksek, Üretim ve İstihdam Potansiyeli Barındıran Sektörlerin Desteklenmesi

Küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimler dikkate alınarak; uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, üretim/istihdam potansiyeli barındıran, yüksek katma değerli ve orta-yüksek teknolojili sektörler desteklenerek, küresel ticaretten alınan payın artırılması ve bu kapsamda cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedeflenmektedir.

“Uzak Ülkelere İhracatı Artırma Stratejisi”ne Destek Verilmesi

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine destek verilecektir.

Teminatların Çeşitlendirilmesi

İhracatçıların krediye erişimlerindeki önemli zorluklardan biri olan teminat aşaması Türk Eximbank’ın gündeminde yer alan konular arasındadır. 2022 yılında banka teminat mektuplarının yanı sıra Türk Eximbank tarafından kabul edilen diğer teminatların bilinirliği artırılarak ihracatçıların finansal niteliğe sahip farklı teminat enstrümanları ile Bankanın kredi programlarından yararlanması sağlanmıştır. Buna ek olarak, 2022 yılı Mart ayından itibaren İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) teminatıyla da kredi kullandırılmaya başlanmıştır. Bankamız ihracatçılarımızın krediye erişimini kolaylaştırmak için 2023 yılında da alternatif teminatlar geliştirmeyi sürdürecektir.

İhracatçılarımızı Kur, Faiz ve Emtia/Kıymetli Maden Risklerinden Korumak için Türev Ürünlerin Çeşitlendirilerek Yaygınlaştırılmasına Devam Edilmesi

İhracatçılarımıza kur, faiz ve emtia/kıymetli maden fiyatı risklerini yönetebilmelerini teminen forward, opsiyon ve swap işlemleri gibi türev ürünler en uygun koşullarda sunulmaya ve bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtım faaliyetlerine devam edilecek, ihracatçılarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilecektir.

Güçlü Sermaye Yapısının Korunması

Türk Eximbank’ın tamamı ödenmiş 10 milyar 800 milyon TL olan sermayesinin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden ödenmek üzere 3 milyar TL artırılarak 13 milyar 800 milyon TL’ye yükseltilmesi, Yönetim Kurulu tarafından 29 Aralık 2021 tarihinde onaylanmış olup, sermaye artışı 3 Şubat 2022 tarihli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ettirilerek sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. 

Yeni Programlar Geliştirilmesi

2022 yılında desteklerin artırılmasının yanı sıra, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesine yönelik olarak Para Takası (Swap) Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi Programı ve İhracatçılarımızın hammadde, ara malı ve yatırım malları tedarikinin finansmanı amacıyla, yurt dışı finansal kuruluşlar ve ihracat kredi kuruluşlarından uygun koşullarda özel fonlar sağlanarak finanse edilmesine yönelik olarak “İhracat İçin Üretim Kredisi” uygulamaya alınmıştır.

2023 yılı içerisinde;

İhracatçılarımıza Yönelik Yeni Dijital Çözümler Sunulması

Bankamız iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi adına e-dönüşüm projelerine devam edilecek, dış kurum entegrasyonları ile operasyonel verimlilik arttırılarak, ürün ve fon çeşitliliği sağlanacaktır.