Türk EXIMBANK’ta Risk Yönetimi ve Banka Faaliyetleri ile İlgili Komiteler

Denetim Komitesi

Üye:

Nail OLPAK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye:

Mustafa GÜLTEPE (Yönetim Kurulu Üyesi)

31 Ekim 2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihdas edilen Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi’nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Eylül 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir.

Kredi Komitesi

Başkan:

Genel Müdür (Ali GÜNEY)

Üye:

Yönetim Kurulu Başkanı (Murat ZAMAN)

Üye:

Yönetim Kurulu Üyesi (Fahriye Alev ARKAN)

Kredi Komitesi, bir gerçek veya tüzel kişiye; Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen teminatların tesis edilmesi koşuluyla banka öz kaynaklarının en fazla %10’u tutarında yurt içi kredi açma yetkisini haizdir. Söz konusu yetki farklı teminat türleri için de ayrıca sınırlandırılmıştır.

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devrettiği söz konusu görevi, Banka Esas Sözleşmesi’nin 31 inci maddesi doğrultusunda yerine getirir.

Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi

Başkan:

Prof. Dr. İsak Emin Aktepe

Başkan Vekili:

Prof. Dr. Mürteza Bedir

Üye:

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

09 Eylül 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihdas edilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi 14 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Bankamızın faizsiz bankacılık faaliyetlerine yönelik ürün ve hizmetlerine ilişkin standart sözleşmeleri, Banka içi düzenlemeleri, Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanmasına yönelik karar almakla görevlidir.