İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları Politikası

Banka’nın İnsan Kaynakları politikası, Banka Ana Sözleşmesi’nde ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde belirlenen genel ilke ve hükümler dâhilinde yürütülmektedir.

Banka insan kaynakları politikasının temel esasları aşağıda belirtilmektedir:

1. Banka’nın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin yeterli sayıda çalışanla yerine getirilmesini sağlamak ve yaratıcı, sorgulayıcı, analitik düşünme yeteneğine sahip çalışan istihdamına özen göstermek,

2. İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine, işe alım kriterlerinin unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olmasına ve bu kriterlerin uygulanmasına riayet etmek,

3. Çalışanın yeteneklerine göre çalışma imkânı, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,

4. Hizmetin gerektirdiği nitelikte ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkân veren, çalışanın ilgi ve verimini gözeten ve Banka’da göreve devamlarını özendiren bir ücret ve özlük hakları sistemi kurmak.

Banka’da üstlenilen görevlerin nitelikli insan gücüyle ve en iyi şekilde yerine getirilmesi için kariyer uzmanlık müessesesi büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, farklı kurumlarla iş birliği içinde yürütülen eğitim programları, e-öğrenme programları ile desteklenerek çalışan niteliği ve çalışanın Banka’ya olan bağlılığı artırılmaya çalışılmaktadır.

2022 yılında Bankamızdan 67 çalışan görevden ayrılırken 81 çalışan istihdam edilmiştir.