Mali Durum Değerlendirmesi

Türk Eximbank’ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bilanço büyüklüğü 346 milyar TL (18,6 milyar dolar) düzeyindedir.

Aktif

Türk Eximbank’ın varlıklarının %88’si kredilerden, %4’ü likit varlıklardan, %4’ü itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklardan %4’ü ise türev finansal varlıklar ve diğer aktiflerden oluşmaktadır.

Banka tarafından kullandırılan kredilerin bakiyesi 305,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Krediler bir önceki yılsonuna göre %6 artış göstermiştir.

Toplam kredilerin, %60,5’ini 184,4 milyar TL ile kısa vadeli krediler, %39,5’ini ise 121,2 milyar TL ile orta ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır.

Banka’nın kaynaklarının önemli bir bölümü kredi olarak ihracat sektörünün hizmetine sunulmasına rağmen, takipteki kredilerin toplam tutarı 0,6 milyar TL, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı %0,2 olup, bu oran sektör ortalamasının oldukça altındadır.

İzlenen etkin risk değerlendirme yöntemleri ile Türk Eximbank alacaklarının zamanında ve tam olarak tahsili için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Pasif

Türk Eximbank’ın 346 milyar TL olan toplam pasiflerinin %7’si, 23,8 milyar TL özkaynaklardan, %91’i, 316,6 milyar TL yabancı kaynaklardan, %2’si, 5,6 milyar TL ise karşılıklar ve diğer pasiflerden oluşmaktadır.

23,8 milyar TL tutarındaki özkaynakların %58’si (13,8 milyar TL) ödenmiş sermayeye, %16’sı (3,8 milyar TL) sermaye ve kâr yedeklerine, %26’sı (6,2 milyar TL) net dönem kârına aittir.

Varlıkların fonlanmasında kullanılan 315,1 milyar TL tutarındaki gerçek anlamda yabancı kaynakların; 164,4 milyar TL’si TCMB kaynaklı kredilerden, 102,5 milyar TL’si yurtiçi, yurtdışı bankalardan kullanılan krediler ve para piyasasına borçlardan, 41,7 milyar TL’si ihraç edilen menkul kıymetlerden, 6,5 milyar TL’si sermaye benzeri borçlanma araçlarından oluşmaktadır.

Türk Eximbank, 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanını 30 milyar TL’ye yükseltmiştir. Banka’nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 13,8 milyar TL’dir.

Borç Ödeme Gücü

Türk Eximbank’ın kısa vadeli kredileri de içeren likit varlıklarının, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama oranı 31.12.2022 tarihi itibarıyla %95,0 düzeyindedir. 

Gelir/Gider Hesapları ve Kârlılık

Türk Eximbank’ın bilançosunun kredi ağırlıklı olması, etkisini gelirler üzerinde de göstermektedir. Banka’nın toplam faiz gelirleri 17 milyar TL olup, bunun %87’sini oluşturan 15 milyar TL kredilerden alınan faizlerdir.

Diğer taraftan, Banka’nın yurt içi, yurt dışı para ve sermaye piyasalarından borçlanma yoluyla ve tahvil ihracı şeklinde kaynak sağlaması nedeniyle, faiz giderleri 11,5 milyar TL olup, bunun %69’unu oluşturan 8 milyar TL yurt içi ve yurt dışından kullanılan kredilere verilen faizler, %28’ini oluşturan 3,2 milyar TL ise ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlerdir.

Banka’nın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla net kârı 6,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Banka’nın aktif kârlılığı %1,86, özkaynak kârlılığı ise %43,04 olarak gerçekleşmiştir.