Bankamız Hakkında

Bizi Tanıyın

Bizi Tanıyın

Türkiye'de 1980’li yılların başından itibaren geleneksel ithal ikameci politikalar bırakılarak dışa açık politikalar izlenmeye başlanmış ve ihracat büyük önem kazanmıştır. Bu yeniden yapılanma süreci içinde ihracatın desteklenmesi görevi 1987 yılında kurulan Türk Eximbank tarafından üstlenilmiştir. Türk Eximbank resmi destekli ihracat finansman kuruluşu olarak 1987 yılında faaliyete geçmiş ve 1988 yılı başında programlarını fiilen uygulamaya başlamıştır.

Türk Eximbank, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda, ihracat sektörünün finansman gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunu gerçekleştirirken, imalatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerden turizmcilere, uluslararası nakliyecilerden, yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi döviz kazandırıcı hizmetleri sağlayanlara kadar uzanan geniş bir yelpazeye hizmet sunmaktadır.

Türk Eximbank ihracat sektörüne uygun maliyetlerle finansman imkanı sağlayan “İhracat Kredisi” programlarının yanı sıra, Türkiye ile muhatap ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan “Uluslararası Kredi ve Garanti” programları ve ihracat sektörüne politik ve ticari risklere karşı güvence sağlayan “Kredi Sigortası” programlarını uygulamaktadır.

Türk Eximbank, kurulduğundan bugüne ihracat sektörünün talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli yeni programlar uygulamaya koymakta, mevcut programlarında değişiklikler yaparak sektörün finansman gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır.

Türk Eximbank'ın Temel Amaçları

Türk Eximbank, Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek asli destek unsuru olarak, ihracatın desteklenmesine yönelik politikalarda özel bir öneme sahiptir. Banka’nın amacı;

 • ihracatın geliştirilmesi,
 • ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,
 • yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir.

Bütüncül Hizmet

Türk Eximbank bugün gelişmiş ülkelerle aynı sistemleri ihracatçıların hizmetine sunmaktadır.

Banka, ihracatçılar başta olmak üzere, yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcılara, uluslararası nakliyecilere, turizmci ve işletmecilere geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

Diğer taraftan Türk Eximbank’ın, birçok ülkenin resmi destekli ihracat finansman kuruluşundan farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

Sürdürülebilir Büyümeye Destek

Türk Eximbank kuruluşundan bu yana, KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı kredi uygulamalarıyla kaynak aktarımını artırıyor; faiz, vade, firma limiti düzenlemeleriyle daha uygun koşullar sunuyor. Türkiye ihracatında katma değeri yüksek ürünlerinin payının artırılması için çaba harcıyor. İhracat kredilerinin yanı sıra uluslararası proje ve ticaretin finansmanı programlarıyla coğrafi varlığını genişletiyor. Kredi sigortası ile ülke risklerini bertaraf ederek yeni pazarlara girilmesini teşvik ediyor.

Kobilere Öncelik

Tüm kredi uygulamalarında yatırım öncelikli bölgelerde bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik tanınmaktadır.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Türk Eximbank’lı olmak dış ticaretin finansmanında 35. yılını yaşayan, ülke ekonomisi için önemli bir bankada görev yapmanın sorumluluğunu taşımak ve her daim gelişime açık, yaratıcı olmak demektir.

Sermaye Yapısı

Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000,00 (ellimilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 50.000.000.000,00 (ellimilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 35.700.000.000,00 (otuzbeşmilyaryediyüzmilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 35.700.000.000 (otuzbeşmilyaryediyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

Türk Eximbank’ın İhracatın Finansmanındaki Rolü

Türk Eximbank’ın ihracatın finansmanındaki rolü giderek artmıştır. Bunun en önemli nedenleri; Türkiye’nin dünya ticaretini düzenleyen uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülükleri çerçevesinde ihracatta önceki yıllarda uygulanan doğrudan teşviklerin kaldırılması ve 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile beraber Türkiye’nin, AB’nin ticaret ve rekabet politikalarına uyum sağlamayı taahhüt etmesidir. Bu gelişmelerin sonucu olarak ihracatın kredi, garanti ve sigorta programları aracılığı ile finansmanı, Türk ihracatçılarının uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılabilmesi açısından en önemli teşvik unsuru olmaya başlamıştır.

Ülke gündemine 1950’li yılların sonunda giren ihracat kredi sigortası sistemi, 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulamaya konulmuştur. Başlangıç itibarıyla yalnızca kısa vadeli ihracat bedeli alacaklarının ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınması doğrultusunda uygulamaya konulan ihracat kredi sigortası sisteminin zaman içerisinde kapsamı genişletilmiş, çeşitli programlar ile orta ve uzun vadeli mal ve hizmet ihracatı da sigorta kapsamına alınmıştır. Türk Eximbank’ın “Kuruluş Esasları ve Ana Sözleşmesi” gereğince faaliyetlerinin çerçevesi yıllık programlar ile çizilmektedir. Yönetim Kurulu’nun uymak zorunda olduğu bu programlar, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu kararı ile yürürlüğe girmektedir.

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Bankanın ilgili Bakanın başkanlıgında;

 • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı,
 • Ticaret Bakan Yardımcısı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı,
 • Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı,
 • TCMB Başkanı ile
 • Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdürü’nden

oluşmaktadır.

Yıllık programlar ile genel veya ülke ölçeğinde, sektör ve mal grupları itibarıyla verilen hedefler çerçevesinde, kredi, garanti ve sigorta program limitlerinin işlem bazında tahsisi konusunda Türk Eximbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük yetkilidir.

Türk Eximbank Tarihçe

Kuruluş

24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararları ile liberal bir iktisat politikası izlenmeye başlamış, bu doğrultuda dışa açık bir kalkınma modeli benimsenmiştir. Söz konusu yeni modelin uygulanması sonucu önemli gelişmeler gösteren ihracatın bu durumuna süreklilik kazandırabilmek için bir dış ticaret finansman kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla 1986 yılı sonlarında başlanan çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak Devlet Yatırım Bankası, 21.08.1987 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / Türk Eximbank olarak yeniden düzenlenmiştir.

Türk Eximbank’ın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Dengeli, sağlıklı ve uluslararası rekabete açık ihracat politikalarının izlenmesine katkıda bulunmak için Türk Eximbank bu amaçlarını,

 • İhtiyacı karşılayacak ve rekabet gücü kazandıracak kredi desteği sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarının, bu faaliyetlerin finansmanına katılımlarını artırmak ve bu kurumların finansmanında aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler vermek,
 • Mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek, suretiyle gerçekleştirecektir.

Çalışmaların ilk aşamasının tamamlanmasından sonra, 31 Mart 1987 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun ile Bakanlar Kurulu’nca, Devlet Yatırım Bankası’na kredi, sigorta ve garanti konularında yeniden düzenleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 87/11914 sayılı Karar’ı ile “Devlet Yatırım Bankası’nın, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla yeniden düzenlenmesine dair esasları belirlemiştir.

Banka’nın Ana Sözleşmesi ise 11 Eylül 1987 tarihli Türkiye Ticaret Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ana Sözleşme’de Banka’nın kısa adının Türk Eximbank olduğu hükme bağlanmıştır.

Banka 1987 yılındaki çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürmüştür. Bir yandan DYB’nın uzmanlık alanı olan proje değerlendirme ve finansman faaliyetleri devam ederken öte yandan Türk Eximbank olarak, üstlenilen yeni görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan altyapı oluşturulmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak, Türk Eximbank kendisine verilen yeni misyonuna uygun olarak, izlenecek iktisat politikalarının gerekleri doğrultusunda faaliyetlerine 1988 yılında fiilen başlayacaktır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Banka Amaç ve Faaliyetleri

Vizyon

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Misyon

Bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler şunlardır:

a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve / veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak,

b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek,

c) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak, finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak,

ç) İhracatçıların ticari ve politik riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle, mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak,

d) Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açmak, garantiler vermek,

e) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak,

f) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak,

g) Reasürans imkanlarından yararlanmak, reasürans imkanı sağlamak,

ğ)Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek,

h) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek,

ı) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi almak, kaynak sağlamak,

i) Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen düzenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

j) Sigorta acenteliği yapmak,

k) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek,

l) Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, satmak, bunlar üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca, açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak,

m) Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonları bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak,

n) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri almak, TL. ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek,

o) Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek; menkul kıymetler satın almak, satmak ve satışına aracılık etmek,

ö) Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek,

p) İhracata yönelik marka, patent, bilgi/teknoloji transferi ve teknik iş birliği alımlarını kredilendirmek,

r) Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şirket Bilgileri

Şirket Bilgileri

Şirket Türü A.Ş.
Şirket Unvanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Sorumlu Kişi Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Üst Yönetimi
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Ticaret Sicil Numarası 845859
Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası 8790022987
Mersis No 0879002298700034
EFT Kodu 0016
SWIFT Kodu TIKBTR2A
Dealing Kodu EXIM
Denetim Mercii Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Bankanın Sermayesi

Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000,00 (ellimilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 50.000.000.000,00 (ellimilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 35.700.000.000,00 (otuzbeşmilyaryediyüzmilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 35.700.000.000 (otuzbeşmilyaryediyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

Genel Müdürlük Adresi

İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7B 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Telefon: +90 216 666 55 00
Faks: +90 216 666 55 99

Banka Yöneticileri

YÖNETİM KURULU

Osman ÇELİK - Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Bakan Yardımcısı Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan-Kemaliye’de doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı.1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Sayın Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Sayın Osman Çelik 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmış olup, Temmuz 2023 itibariyle Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Özgür Volkan AĞAR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özgür Volkan AĞAR ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı.1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan AĞAR, yüksek lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında ABD’de tamamladı.

Ocak 1996 tarihinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan AĞAR, 1999 yılında İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzmanı, 2005 yılında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, 2007-2009 yıllarında Gürcistan Batum Başkonsolosluğu’nda Ticaret Ataşesi, 2009 yılında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Ekonomi Bakanlığı’nda İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2016 yılından itibaren altı yıl Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü ve son olarak 17.03.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Ağar, Temmuz 2023 itibariyle Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyesi ve aynı tarihten bu yana da Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Ali GÜNEY - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Rize,1964. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Güney, 1990-1993 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde görev aldı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Hazine Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Güney, 2015-2019 yılları arasında, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Hazine ve Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Güney, 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Nail OLPAK - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı. İş hayatına Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş.’de Fabrika Müdür Yardımcısı, Cankurtaran Holding’te üst düzey yönetici olarak çalıştı ve Başkan Yardımcısı olarak ayrıldı.

Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş ve PAK Yatırım İnşaat A.Ş’yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Nail OLPAK, halihazırda DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi, İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu Üyesi, YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Üyesi, DTİK, Dünya Türk İş Konseyi, Başkanı, MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Y. İstişare Heyeti Üyesi, UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi, TUGEV, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, Kandilli Kulübü Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Üyesi, MSMB, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Üyesi, ALMED, Aydın Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi olarak görevlerini de sürdürmektedir.

Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, (BTM) Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi ve Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş. (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Nail Olpak’a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa GÜLTEPE - Yönetim Kurulu Üyesi

1968 Tonya-Trabzon doğumludur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yapmıştır. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. 30 yıldır hazır giyim sektöründe olan Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 4.000 kişi istihdam etmektedir.

2017-2021 yılları arasında Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2010 yılından itibaren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur ve hala devam etmektedir. Gültepe, 13 Haziran 2022 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı seçilmiştir.

Ayrca DEİK Başkan Yardımcılığı ile İhracatı Geliştirme A.Ş. Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mustafa Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Gültepe, 17.10.2022 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

Fahriye Alev ARKAN - Yönetim Kurulu Üyesi

Trabzon, 1952. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Arkan, 1976 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda kariyerine başlayan Arkan, SSK Genel Müdürlüğü’nde Müşavir Avukat olarak görev yapmıştır. 1987 yılında Devlet Yatırım Bankası’na katılan Arkan, Devlet Yatırım Bankası’nın Türk Eximbank olarak yeniden yapılanmasında görev almıştır. Türk Eximbank’ta Uzman, Müdür, Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlığı görevlerini üstlenen Arkan, 2 Mart 1998 - 19 Mart 2012 tarihleri arasında Sigorta ve Garanti İşlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Arkan, 10 Mayıs 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Ankara, 1973. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. 2000-2002 döneminde Michigan Üniversitesi’nde (ABD) iktisat alanında yüksek lisansını tamamladı.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda 1996 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde 2004-2007 yılları arasında Şube Müdürü, 2007-2013 döneminde Dairesi Başkanı ve 2013-2018 arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2019-2023 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğünde sırası ile Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmasının ardından 2023 Ekim ayı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü olarak atandı.

Yılmaz, Temmuz 2023 itibariyle Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve 28.07.2023 tarihinden bu yana da Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

GENEL MÜDÜRLÜK

Necdet KARADENİZ - Genel Müdür Yardımcısı - (Kredi Tahsis)

Iğdır, 1959. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Karadeniz, sırasıyla Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Finans Katılım, Alternatifbank ve T.C. Ziraat Bankası’nda Müdür ve Daire Başkanı unvanlarında görev almış ve Aralık 2012’de Türk Eximbank’a katılmıştır. Karadeniz 26 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mustafa Çağrı ALTINDAĞ - Genel Müdür Yardımcısı - (Pazarlama)

Kocaeli, 1977. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Altındağ, çalışma hayatına Tekstil Bankası A.Ş Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başladı. 2004-2010 yılları arasında Creditwest Factoring Services A.Ş.’de Pazarlama Müdürlüğü, Finans ve Mali İşler Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Altındağ, 2010-2019 yılları arasında Citibank’ta Ticari Bankacılık Müşteri İlişkileri Müdürlüğü, Çok Uluslu Şirketler Bölüm Başkanlığı ve Kurumsal Bankacılık Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Altındağ, 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Taner YAVUZ - Genel Müdür Yardımcısı - (Strateji ve Finans)

İstanbul, 1970. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Yavuz, bankacılık hayatına 1994 yılında Yapı Kredi Bankasında Müfettiş olarak başlamıştır. 1998-2006 yılları arasında MIS Raporlama ve Bütçeleme Yöneticisi, 2007 yılında Credit Europe Bank (Romania) Finansal Planlama, Analiz ve Grup Raporlaması Kıdemli Müdürü ve 2009 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası Finansal Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Kıdemli Müdürü olarak çalışan Yavuz, 2017 yılına kadar Strateji ve Finans alanında farklı sorumluluklar üstlenmiş ve bir süre Genel Müdür Yardımcısı vekili olarak da görev yapmıştır. 2018 yılında Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye Finansal Yönetimden sorumlu Grup Müdürü olarak atanmış ve Aralık 2019 tarihine kadar burada görevine devam etmiştir. Ocak 2020’de Türk Eximbank’a Mali İşler Daire Başkanı olarak katılan ve Strateji Daire Başkanlığı’na da vekalet eden Yavuz, 28 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hakan UZUN - Genel Müdür Yardımcısı - (Hazine/Finansman/Uluslararası Krediler)

Kocaeli, 1968. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Uzun, yüksek lisansını 1992-1995 yılları arasında ABD’de bulunan University of Illinois’te tamamladı. Bankacılık kariyerine 1996 yılında Körfezbank’ta başlayan ve çeşitli özel bankalarda Hazine ve Finansal Piyasalar alanında üst düzey yöneticilik yapan Uzun, 2008-2011 yılları arasında ING Bank Türkiye’de Hazine’den Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı. Uzun, 2011-2019 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda görev aldı ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Uzun, 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Erdem OKUR - Genel Müdür Yardımcısı - (Bilgi Teknolojileri ve Operasyon)

Zonguldak, 1977. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Okur, Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında başlayan Okur, sırasıyla Aselsan, Garanti Teknoloji ve Akbank’ta bilgi teknolojileri alanlarında görev almış ve 2015 yılında Türk Eximbank’a katılmıştır. Okur, 19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.