Bankamız Hakkında

Türk Eximbank Tarihçe

Kuruluş

24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararları ile liberal bir iktisat politikası izlenmeye başlamış, bu doğrultuda dışa açık bir kalkınma modeli benimsenmiştir. Söz konusu yeni modelin uygulanması sonucu önemli gelişmeler gösteren ihracatın bu durumuna süreklilik kazandırabilmek için bir dış ticaret finansman kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla 1986 yılı sonlarında başlanan çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak Devlet Yatırım Bankası, 21.08.1987 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / Türk Eximbank olarak yeniden düzenlenmiştir.

Türk Eximbank’ın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Dengeli, sağlıklı ve uluslararası rekabete açık ihracat politikalarının izlenmesine katkıda bulunmak için Türk Eximbank bu amaçlarını,

  • İhtiyacı karşılayacak ve rekabet gücü kazandıracak kredi desteği sağlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarının, bu faaliyetlerin finansmanına katılımlarını artırmak ve bu kurumların finansmanında aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler vermek,
  • Mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek, suretiyle gerçekleştirecektir.

Çalışmaların ilk aşamasının tamamlanmasından sonra, 31 Mart 1987 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun ile Bakanlar Kurulu’nca, Devlet Yatırım Bankası’na kredi, sigorta ve garanti konularında yeniden düzenleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 87/11914 sayılı Karar’ı ile “Devlet Yatırım Bankası’nın, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla yeniden düzenlenmesine dair esasları belirlemiştir.

Banka’nın Ana Sözleşmesi ise 11 Eylül 1987 tarihli Türkiye Ticaret Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ana Sözleşme’de Banka’nın kısa adının Türk Eximbank olduğu hükme bağlanmıştır.

Banka 1987 yılındaki çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürmüştür. Bir yandan DYB’nın uzmanlık alanı olan proje değerlendirme ve finansman faaliyetleri devam ederken öte yandan Türk Eximbank olarak, üstlenilen yeni görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan altyapı oluşturulmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak, Türk Eximbank kendisine verilen yeni misyonuna uygun olarak, izlenecek iktisat politikalarının gerekleri doğrultusunda faaliyetlerine 1988 yılında fiilen başlayacaktır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Banka Amaç ve Faaliyetleri

Vizyon

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Misyon

Bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler şunlardır:

a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve / veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak,

b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek,

c) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak, finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak,

ç) İhracatçıların ticari ve politik riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle, mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak,

d) Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açmak, garantiler vermek,

e) İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına almak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkanı sunmak,

f) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak,

g) Reasürans imkanlarından yararlanmak, reasürans imkanı sağlamak,

ğ)Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek,

h) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek,

ı) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi almak, kaynak sağlamak,

i) Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen düzenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

j) Sigorta acenteliği yapmak,

k) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek,

l) Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, satmak, bunlar üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca, açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak,

m) Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonları bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak,

n) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri almak, TL. ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek,

o) Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek; menkul kıymetler satın almak, satmak ve satışına aracılık etmek,

ö) Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek,

p) İhracata yönelik marka, patent, bilgi/teknoloji transferi ve teknik işbirliği alımlarını kredilendirmek,

r) Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şirket Bilgileri

Şirket Bilgileri

Şirket Türü A.Ş.
Şirket Unvanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Sorumlu Kişi Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Üst Yönetimi
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Ticaret Sicil Numarası 845859
Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası 8790022987
Mersis No 0879002298700034
EFT Kodu 0016
SWIFT Kodu TIKBTR2A
Dealing Kodu EXIM
Denetim Mercii Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Bankanın Sermayesi

Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 17.500.000.000,00 (onyedimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 17.500.000.000 (onyedimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 9.270.000.000,00 (dokuzmilyarikiyüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 9.270.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

Genel Müdürlük Adres

Saray Mah. Ahmet Tevfik ileri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Telefon: +90 216 666 55 00
Faks: +90 216 666 55 99

Banka Yöneticileri

YÖNETİM KURULU

Dr. Şakir Ercan GÜL-Yönetim Kurulu Başkanı

Erzurum, 1967. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Gül, 1998-1999 yılları arasında ABD’de (Boston) mesleki çalışmalarda bulunmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında, doktora çalışmasını ise Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim dalında tamamlamıştır.

Kariyerine Halkbank müfettişi olarak başlamış sırasıyla, Maliye müfettişliği ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004-2010 yılları arasında TMSF 2.Başkanı, 2010-2017 yılları arasında TMSF Başkanı olarak görev yapmıştır. 2019-2021 yılları arasında ise Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyeliği, 2018-2021 yılları arasında Aydın Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2014 yılından bu yana Sun Express Yönetim Kurulu üyesidir.

Gül, 30 Ocak 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 11 Mart 2021 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ise Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Rıza Tuna TURAGAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Avusturya, 1964. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Turagay, yüksek lisansını University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında Ticaret Müşaviri, T.C. Vaşington Büyükelçisi, 2000-2006 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006-2019 yılı Ocak ayına kadar özel sektörde Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Turagay, 18 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Turagay, 5 Şubat 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyesi ve aynı tarihten bu yana da Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Ali GÜNEY - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Rize,1964. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Güney, 1990-1993 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde görev aldı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Hazine Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Güney, 2015-2019 yılları arasında, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Hazine ve Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Güney, 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Nail OLPAK - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Burdur, 1961. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde enerji alanında tamamlamıştır. Kariyerine Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş. Fabrika Müdür Yardımcılığından sonra, Cankurtaran Holding A.Ş. şirketlerinden Esem Elektrik Sayaçları A.Ş.’de Proje Müdürü olarak başlayıp, Holdingin muhtelif kademelerinde üst düzey yöneticilik yapmış ve 2000 yılının sonuna kadar Cankurtaran Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Nora Elektrik Malzemeleri A.Ş ve Pak Yatırım A.Ş.’yi kuran Olpak, halen her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve anılan kuruluşlarla ortaklığı olan şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Olpak, ayrıca DEİK İcra Kurulu Başkanı, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi, Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş) Yönetim Kurulu Üyesi, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Kurucular Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı  (BTM) Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV, ITO) Mütevelli Heyeti Üyesi, Kandilli Kulübü Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (ITEGEV) Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Makina Mühendisleri Odası Üyesi ve İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. Dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve YOİKK-Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Olpak, 26 Nisan 2018 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve 13 Mayıs 2019 tarihinden bu yana da Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Duygu GÜVEN - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Ankara, 1982. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü birincilikle bitiren Güven, Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınmada Kamu Yönetimi (Public Administration in International Development) bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Güven, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nde görev almıştır. Mülga Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde uluslararası tahvil ihraçları, G20 ve IMF ile ilişkiler konularında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Dünya Bankası’nın “Multilateral Unit in External and Corporate Relations” ve “Prospects Group in The Development Economics and Chief Economist’s Area” birimlerinde Danışmanlık görevlerini yürütmüştür. Yüksek lisans eğitiminin ardından bir sene boyunca Harvard Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, ayrıca üniversitenin araştırma merkezi olan “Center for International Development” bünyesinde araştırmacı olarak çalışarak Arnavutluk ve Suudi Arabistan’ın makroekonomik planlarının hazırlanmasında aktif görev almıştır. Sayın Güven, Kalkınma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bakan Danışmanlığı yapmıştır. Hali hazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Güven, 26 Mart 2021 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ise Türk Eximbank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İsmail GÜLLE - Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas, 1960. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesini bitiren Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevleri devam eden Gülle, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’yi kuran Gülle, anılan şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Gülle, 1999 - 2003 yılları arasında İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve 2003-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Sektörler Konseyi Üyesi, İSO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Başkan Yardımcısı, SSİAG (Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Gülle, 24 Eylül 2018 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

Fahriye Alev ARKAN - Yönetim Kurulu Üyesi

Trabzon, 1952. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Arkan, 1976 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda kariyerine başlayan Arkan, SSK Genel Müdürlüğü’nde Müşavir Avukat olarak görev yapmıştır. 1987 yılında Devlet Yatırım Bankası’na katılan Arkan, Devlet Yatırım Bankası’nın Türk Eximbank olarak yeniden yapılanmasında görev almıştır. Türk Eximbank’ta Uzman, Müdür, Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlığı görevlerini üstlenen Arkan, 2 Mart 1998 - 19 Mart 2012 tarihleri arasında Sigorta ve Garanti İşlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Arkan, 10 Mayıs 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

GENEL MÜDÜRLÜK

Necdet KARADENİZ - Genel Müdür Yardımcısı - (Kredi Tahsis)

Iğdır, 1959. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Karadeniz, sırasıyla Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Finans Katılım, Alternatifbank ve T.C. Ziraat Bankası’nda Müdür ve Daire Başkanı unvanlarında görev almış ve Aralık 2012’de Türk Eximbank’a katılmıştır. Karadeniz 26 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mustafa Çağrı ALTINDAĞ - Genel Müdür Yardımcısı - (Pazarlama)

Kocaeli, 1977. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Altındağ, çalışma hayatına Tekstil Bankası A.Ş Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başladı. 2004-2010 yılları arasında Creditwest Factoring Services A.Ş.’de Pazarlama Müdürlüğü, Finans ve Mali İşler Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Altındağ, 2010-2019 yılları arasında Citibank’ta Ticari Bankacılık Müşteri İlişkileri Müdürlüğü, Çok Uluslu Şirketler Bölüm Başkanlığı ve Kurumsal Bankacılık Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Altındağ, 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Taner YAVUZ - Genel Müdür Yardımcısı - (Strateji ve Finans)

İstanbul, 1970. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Yavuz, bankacılık hayatına 1994 yılında Yapı Kredi Bankasında Müfettiş olarak başlamıştır. 1998-2006 yılları arasında MIS Raporlama ve Bütçeleme Yöneticisi, 2007 yılında Credit Europe Bank (Romania) Finansal Planlama, Analiz ve Grup Raporlaması Kıdemli Müdürü ve 2009 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası Finansal Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Kıdemli Müdürü olarak çalışan Yavuz, 2017 yılına kadar Strateji ve Finans alanında farklı sorumluluklar üstlenmiş ve bir süre Genel Müdür Yardımcısı vekili olarak da görev yapmıştır. 2018 yılında Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye Finansal Yönetimden sorumlu Grup Müdürü olarak atanmış ve Aralık 2019 tarihine kadar burada görevine devam etmiştir. Ocak 2020’de Türk Eximbank’a Mali İşler Daire Başkanı olarak katılan ve Strateji Daire Başkanlığı’na da vekalet eden Yavuz, 28 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hakan UZUN - Genel Müdür Yardımcısı - (Hazine/Finansman/Uluslararası Krediler)

Kocaeli, 1968. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Uzun, yüksek lisansını 1992-1995 yılları arasında ABD’de bulunan University of Illinois’te tamamladı. Bankacılık kariyerine 1996 yılında Körfezbank’ta başlayan ve çeşitli özel bankalarda Hazine ve Finansal Piyasalar alanında üst düzey yöneticilik yapan Uzun, 2008-2011 yılları arasında ING Bank Türkiye’de Hazine’den Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı. Uzun, 2011-2019 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda görev aldı ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Uzun, 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Erdem OKUR - Genel Müdür Yardımcısı - (Bilgi Teknolojileri ve Operasyon)

Zonguldak, 1977. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Okur, Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında başlayan Okur, sırasıyla Aselsan, Garanti Teknoloji ve Akbank’ta bilgi teknolojileri alanlarında görev almış ve 2015 yılında Türk Eximbank’a katılmıştır. Okur, 19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.