Ortalama Forward ile İhracatçı, belirli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık vb.) ve aynı tutardaki döviz ödemesi ya da ihracat gelirini ortalama bir kur seviyesi üzerinden kur riskine karşı koruyabilmektedir.

Ortalama Forward Nedir?

Standart forward işleminden farklı olarak, belirli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık vb.) ve aynı tutarda dövizi ortalama bir kur seviyesinden alma/satma imkanı sağlayan işlemlerdir.

Ürünün Amacı Nedir?

Komisyon ve prim ödemesi olmaksızın, tekrarlayan dönemlerdeki işlemler için ortalama bir maliyet oluşturulmasını sağlamaktadır.

İşlem Hangi Para Birimleri İle Yapılmaktadır?

Ortalama Forward işlemlerine konu para birimleri Türk Lirası, ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni vb. Hazine Daire Başkanlığı’nın karar vereceği para birimleridir.

Vade ve İşlem limiti ne kadar?

İhracatçının Ortalam Forward işlemi için talep edebileceği minimum işlem tutarı 20.000 ABD Doları ve muadili para birimleridir ve işlemlerin vadesi en çok 360 gündür.

İşlem vadesi ilgili para birimlerinin resmi tatil günlerinde olamayacaktır.

Ortalama Forward işlemleri için türev limitine ihtiyaç duyulmaktadır. İhracatçının maksimum türev işlem limiti, İhracatçıya tahsis edilen genel limitin yüzde 50’si ya da 25 milyon dolar ile sınırlıdır.

Maliyeti Nedir?

Ortalama Forward işlemleri için Banka tarafından herhangi bir işlem ücreti ya da komisyon alınmamaktadır. Teminat karşılığında işlem yapılmaktadır.


Daha detaylı bilgi almak için 0 850 200 5631 veya 0 850 200 5638 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ortalama Forward - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Ortalama Forward işlemlerine ait örneklerimize göz atabilirsiniz.

Türev Ürünler Tanıtım Kitapçığı

Sıkça Sorulan Sorular

Ortalama Forward İşlemlerinden Kimler Yararlanabilir?

İhracatçının, Bankada firma bilgilerinin kayıtlı olması, İhracatçı ile Banka arasında “Genel Kredi Sözleşmesi”nin imzalanmış olması ve gerekli teminatların Banka nezdinde tesis edilmiş olması,

İhracatçı ile Banka arasında “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu”nun imzalanması ve “Uygunluk Testi”nin doldurulması gerekmektedir.

 

İşlem yapabilmek için özel şart aranmakta mıdır?

İlgili belgeleri tarafımıza ulaştıran tüm ihracatçılarımız kredi kullanım, ihracat taahhüdü gibi özel şartlar aranmadan işlem yapabilmektedir.

Nasıl Müracaat Edilir?

Bankamızda halihazırda “Firma Bilgileri” kayıtlı olan ihracatçılarımızın;

“Genel Kredi Sözleşmesi”ni imzalaması ve türev işlem limiti tahsis edildikten sonra; 2 nüsha halinde imzalanmış, “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu“ ve “Uygunluk Testi”nin orijinal nüshaları ile sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirkülerini elden ve/veya posta-kurye ile Hazine Orta Ofis Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Teminat Nedir?

Ortalama Forward işlemlerinde İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riski garanti altına alınmadığından forward sözleşmelerinde kredi riski bulunmaktadır. Banka bu risk karşılığında İhracatçıdan başlangıç teminatı ve gerekli durumlarda sürdürme teminatı talep eder.

Temin edilecek teminat tutarlarının TL karşılığının belirlenmesinde anlaşma kuru esas alınacaktır. İlgili işlemler için, türev işlem limiti dahilinde, her bir işlem özelinde ayrı teminat tesis edilecektir. Her bir işlemin vadesi temin edilen teminatın vadesinden 10 gün öncesi ile sınırlıdır. Başlangıç ve sürdürme teminatı seviyesi işlem bazında Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Kabul Edilen Teminat Türleri Nelerdir?

 • Banka teminat mektupları,
 • Nakit blokaj,
 • Moody’s tarafından, Ülke Risk Derecelemesi Aa1 ve üstü olarak derecelendirilen ülkelerin ihraç ettiği menkul kıymetler,
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler,
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen menkul kıymetler,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Akbank T.A.Ş, T. Garanti Bankası A.Ş, T. İş Bankası A.Ş, T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ihraç ettikleri menkul kıymetler,
 • ve Bankanın uygun göreceği diğer teminatlar kullanılabilmektedir.
 

Başlangıç ve Sürdürme Teminatı Nedir?

Ortalama Forward işlemi yapabilmek için İhracatçı tarafından Bankaya teminat olarak verilmesi gereken tutar başlangıç teminatıdır. Sürdürme teminatı ise, işlemin vade süresi boyunca, piyasadaki kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesi sonucunda başlangıç teminatının düşebileceği alt seviyedir. Sürdürme teminatı oranı başlangıç teminatı oranının yüzde 50’sidir.

İşlemin vadesine göre belirlenecek olan teminat oranları tabloda belirtilmiştir.

Ortalama Forward işleminin vadelerine göre belirlenecek olan oranlar tabloda belirtilmiştir.

Gün Sayısı

Türk Lirası Karşılığı İşlemler İçin Başlangıç Teminatı Oranı

Türk Lirası Karşılığı İşlemler İçin Sürdürme Teminatı Oranı

Döviz Karşılığı Döviz İşlemler İçin Başlangıç Teminatı Oranı

Döviz Karşılığı Döviz İşlemler İçin Sürdürme Teminatı Oranı

30 güne kadar

25%

12,5%

10%

5%

31-90 gün

30%

15%

10%

5%

91-180 gün

35%

17,5%

10%

5%

181-360 gün

40%

20%

10%

5%

Teminat Tamamlama Çağrısı Nedir?

Başlangıç teminatının günlük yapılan değerleme sonucunda yüzde 50 seviyesinin altına düşmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminatın tekrar başlangıç teminatı seviyesine çıkartılması talep edilecektir.

Ortalama Forward İşlem Tarihinde Neler Yapılmalı?

 • Forward işlemleri vade sonunda nakdi uzlaşmalı ya da kaydi teslimatlı olarak yapılabilir. Uzlaşma yöntemi işlem günü belirlenir. Nakdi uzlaşmalı forward işlemlerinde nakdi uzlaşmanın hangi para birimi üzerinden yapılacağı Banka tarafından belirlenir.
 • Türev işlem limiti tahsis edilen ve teminat alınan İhracatçı ilgili şartları belirten ve firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan “İşlem Yapma Formu”nu Bankaya iletir.
 • İşlemin yapılmasıyla birlikte, gerekli başlangıç teminat tutarı bloke edilerek İhracatçı tarafından temin edilen teminat tutarından ve türev işlem limitinden düşürülür.
 • Teminat tutarlarına bloke koyulmasından itibaren İhracatçının işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Bankanın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır.
 • Banka, işlem sonucunu İhracatçıya işlem günü göndereceği Ortalama Forward işlem dekontu ile teyit eder.
 • İhracatçı, firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan Ortalama Forward İşlem Dekontuna “Tebellüğ ve Kabul edilmiştir” ibaresi yazarak Dekontu işlem günü Bankaya iletir.
 • Bankanın, Ortalama Forward işlem dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, dekontun ıslak imzalı aslını Bankaya 5 (beş) iş günü içinde posta veya kurye ile teslim eder.

Ortalama Forward İşlem Süresince Neler Yapılmalı?

 • İhracatçının herhangi bir sebeple işlem vadesinden önce Ortalama Forward işleminden vazgeçmesi durumunda o günkü piyasa koşullarına göre işlem tek taraflı olarak Banka tarafından değerlendirilir ve Banka tarafından piyasa koşulları baz alınarak belirlenen ceza tutarı İhracatçının ilgili teminatından tahsil edilir.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından kar oluşursa, teminat tutarında bir değişiklik olmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatının Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmezse teminat tamamlama çağrısı yapılmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatını Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşürürse teminat seviyesi başlangıç teminatı tutarına tamamlanır.
 • İhracatçı teminat tamamlama çağrısına 2 (iki) iş günü içinde uymazsa temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir.
 • Banka, işlemin vadesi boyunca işlem detaylarına, teminat ve kar/zarar durumuna ilişkin İhracatçıya bildirimde bulunur ve aylık olarak düzenlenen hesap ekstresini gönderir.

Ortalama Forward İşlemin Vadesinde Neler Yapılmalı?

 • İşlemin vade tarihinde, uzlaşma yöntemi nakdi uzlaşmalı olarak belirlenmiş ise nakdi uzlaşma kuru dikkate alınarak yükümlü olan taraf, alacaklı tarafa yükümlülüğünü Banka tarafından belirlenen saate kadar yerine getirir. Yükümlü tarafın ödeyeceği tutar, nakdi uzlaşma tutarı olup, bu tutar; İşlem Dekontunda belirtilen Anlaşma Kuru ile Banka tarafından Vade Günü ilan edilen Nakdi Uzlaşma Kuru arasındaki farkın, İşlem Tutarı ile çarpılması ile bulunur.
 • Ortalama Forward işleminde baz alınacak döviz kurları, işlemin vadesinde Londra saati ile 12:00’da Banka tarafından belirlenir ve Banka belirlenen kurları internet sitesinde veya doğrudan İhracatçıya ilan edilir.
 • İşlemin vadesinde, “Ortalama Forward İşlem Dekontu”nda  belirlenen işlem tutarının İhracatçı tarafından, Banka’nın belirlediği saate  kadar Banka tarafından belirlenen hesaba ödenmesinin ardından, Banka yükümlülüğünü “Ortalama Forward İşlem Dekontu”nda belirtilen İhracatçı hesabına ödeyerek yerine getirir ve ortalama forward işlemi sona erer.
 • İhracatçının yükümlülüğünü vade gününde yerine getirmesini müteakip, Banka ilgili para birimlerinin işlem saatleri içerisinde olma durumuna göre en yakın işlem gününde yükümlüğünü yerine getirir. TL işlemlerinde yükümlülükler aynı gün, USD, EUR ve GBP işlemlerinde ertesi iş günü, JPY işlemlerinde ise 2 iş günü sonra yerine getirilir.
 • İhracatçının yükümlü olduğu durumda belirtilen saate kadar yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir. İhracatçı bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Yükümlülük yerine getirilmediği takdirde teminat serbest bırakılmaz.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.