Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası

Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası programımız vasıtasıyla ihracatçılarımız uzun ve maliyetli üretim dönemlerinde Türk Eximbank desteğini hissederek ülke dışındaki riskli pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Öncesi Risk Programı nedir?

İhracatçımız ile alıcı arasında imzalanmış olan Satış Sözleşmesi gereğince üretilecek veya üretilmekte olan ve henüz sevkiyata konu olmamış mallar için, Sigortalı’nın, Satış Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamaların, ticari ve/veya politik risklere karşı belirli limitler dâhilinde sigortalanmasıdır.

Ürünün amacı nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası programımız kapsamında ihracata konu olacak yatırım mallarının üretim döneminde gerçekleştirilen harcamalar, alıcının siparişi iptal etmesi riskine karşı sigortalanmaktadır.

Vadesi ne kadar?

Üretim döneminin prensip olarak 180 günden uzun olmaması beklenmektedir.

Firma limiti nedir?

Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası programımız kapsamında yapacağınız başvurular için herhangi bir alt limit veya üst limit bulunmamaktadır.

Kimler için uygun?

Programdan katma değeri yüksek sermaye ve/veya yatırım malları ihracatçılarımız faydalanabilmektedir.

Nasıl Kullanılır?

Başvuru için ihracatçılarımızdan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurularak, tüm sayfaları imzalı – kaşeli olacak şekilde aşağıdaki mail adreslerine ilgili imza sirküleri örneği ile birlikte gönderilmesini beklemekteyiz.

Başvuru ile birlikte, alıcıya ait son üç yıla ilişkin finansal bilgi ve belgelerin (özellikle bağımsız denetim raporu, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu v.b.) ve proje içeriğinin kısa bir açıklamasının Bankamıza iletilmesi durumunda ilgili başvurunun daha sağlıklı değerlendirilebilmesi mümkün olmaktadır.

Başvurudan sonra kısa bir süre içinde gösterge bir maliyet çalışması yapılarak ihracatçımıza iletilmektedir.

Başvuru incelemesi sırasında Bankamızca alıcı firma ile ihracatçı firma ve proje değerlendirilmektedir.

Gerekli Belgeler

 

Başvurunun onaylanmasını takiben, programdan yararlanmak isteyen ihracatçılarımızın aşağıdaki belgeleri Bankamıza göndermesini beklemekteyiz;

  • Başvuruyu yapan firmada %25 veya üzeri hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin orijinalleri veya noter tasdikli fotokopileri veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce orijinal onaylı nüshaları ile Sigortalı Firmanın %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında talep edilmektedir – ilk başvuru sırasında ve değişiklik/yenilik olduğunda alınacaktır).
  • Başvuruyu yapan firmaya ve bu firmanın %25 veya daha yüksek bir nispette hissesine sahip bulunan tüzel kişi ortaklarına ait Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen vergi kimlik numarasına ilişkin belge (ilk başvuru sırasında ve değişiklik/yenilik olduğunda alınacaktır).
  • Başvuruyu yapan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri aslı (firma imza yetki veya yetkililerinde değişiklik olması halinde, yeni imza sirkülerinin noter onaylı aslı talep edilecektir).
  • Son üç yıla ait Hesap Durumu Belgesi (Ek-2i) (kuruluş tarihi itibarı ile son üç yıllık döneme ilişkin belge sunamayan firmalar, faaliyet gösterdikleri dönemlere ilişkin olarak düzenleyeceklerdir), bilanço ve kar/zarar cetvellerinin/gelir tablolarının orijinal nüshaları [5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 52. maddesi gereği, toplam kredi riskinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirlenen tutarın üzerinde olması halinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kar/zarar cetvellerinin/gelir tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun anılan Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde 01.06.1989 tarihli 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından denetlenmiş (denetim raporu düzenlenmiş) olması aranacaktır].
  • Açılacak kredi tutarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirlenen tutarın altında olması durumunda alınacak Hesap Durumu Belgesi ile eki bilanço ve kar/zarar cetvellerinin/gelir tablolarının mevzuata, Türkiye’de uygulanan muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlendiği ifadesi ile ilgili meslek mensupları tarafından onaylanmış olması aranacaktır.
  • Halka açık şirketlerde ise bağımsız denetim firmalarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenleyecekleri dipnotlarını da içeren bilanço, kar/zarar cetvelleri/gelir tabloları ile bunlara ek mali tabloları da ihtiva eden bağımsız denetim raporu da kabul edilecektir.
  • Başvuruda bulunan firma ile YMM veya SMMM’nin yaptığı Denetim ve Tasdik Sözleşmesi ile YMM veya SMMM’nin ilgili odaca onaylı (TÜRMOB) faaliyet belgesi aslı alınacaktır.
  • Vergi / SGK prim borcu yoktur yazısı
  • Poliçe tanzim ücretinin yatırıldığına dair dekont
  • Diğer bilgi ve belgeler

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.