Türk markasının geliştirilmesine, yurt dışında tutundurulmasına ve yaygınlaştırılmasına veya yurt dışından marka satın alımına yönelik yapılan harcamalarınızı finanse ediyoruz.

Marka Kredisi nedir?

Marka Kredisi ile yurt dışında yerleşik marka satın alması, yurt dışında var olan marka/şirket ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alması, Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markası imajını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerini finanse ediyoruz.

Hangi Firmalar için uygun?

 • Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar,
 • Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar,
 • Türkiye’de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar

bu programdan yararlanabilecektir.

Marka Kredisine konu harcamalar nelerdir?

İlgili kapsam iki ana başlık altında toplanmaktadır.

1) Mevcut Türk Markasının Geliştirilmesi, Yurt Dışında Tutundurulması ve Yaygınlaştırılmasına İlişkin Finanse Edilecek Harcamalar;

Türkiye'de yerleşik firmalara ait Türk markalarıyla ilgili yapılacak aşağıdaki harcamalar finanse edilir;

 • Yurtdışına yönelik reklam ve tanıtım harcamaları
 • Yurtdışı satışların artırılmasına yönelik yapılan arge, tasarım, danışmanlık ve sair suretteki diğer harcamalar
 • Yurtdışında yapılan marka tesciline ilişkin harcamalar
 • Yurt dışındaki lojistik ve depolama giderleri
 • E-Ticaret kapsamında yapılan harcamalar
 • Yurtdışı mağaza kira giderleri

2)Marka Alımına İlişkin Finanse Edilecek Harcamalar;

Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından, yurt dışında yerleşik bir markanın satın alınması amacıyla gerçekleştirilen aşağıdaki harcamalar finanse edilir;

 • Yurtdışında yerleşik ve marka siciline kayıtlı bir markanın satın alınma bedeli
 • Satın alınacak markayla ilgili mağaza, tesis ve benzeri aktiflerin satın alınma bedelleri
 • Marka alımı için teknik ve hukuki danışmanlık, müşavirlik ve diğer aracılık hizmetleri kapsamında yapılan harcamalar

Diğer şartlar;

 • Satın alınan markanın marka değerliliğinin (bilinirliği) yeterli olması,
 • Satın alınan markalı ürünlerin yurt içinde üretiminin gerçekleştirilmesi ve ihraç edilmesi, gerekmektedir.

Taahhüt Vadesi nedir?

Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılır. Kredi vadesinin 24 aydan daha uzun olması durumunda taahhüt vadesi kredi vadesi ile aynı olacaktır.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir.

Teminat Koşulları nelerdir?

 • Kesin Teminat Mektubu,

karşılığında kullandırılır.

Vade seçenekleri nelerdir?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Kredinin Faiz Oranı nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Marka Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar, Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı olan firmalar, Türkiye'de yerleşik döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar için uygundur.

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu (Ek-1), 
 • Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Fotokopisi (varsa),
 • Proje Bilgi Formu (Projeye yönelik Bankamız tarafından verilecektir) 
 • Harcama Belgeleri Listesi (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı) ve eki belge fotokopileri (Ek-2)
 • Yapılan/yapılacak satın almalara (mağaza, tesis, marka, şirket vb.) yönelik sözleşme örnekleri 
 • Muvafakatname (Kullanılacak krediye esas ihracata konu olan malın ihracatçısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı muvafakatname, muvafakatname veren firmanın imza sirküleri),
 • İmalatçı firmalar için ilgili odaca orijinal tasdikli Kapasite Raporu örneği (Belge Bankamızca TOBB elektronik arşivinden de alınabilecektir.)
 • T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve üretim faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli “Üretim” veya “Alım-Satım” ruhsatının Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce orijinal tasdikli veya ilgili Serbest Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmış bir örneği.

* Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri.

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir. Kredi analiz evrak seti için tıklayınız

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Başvuru Formları

Diğer Belgeler

Taahhüt Belgeleri

 • Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen gümrük beyannamelerinin ibrazında kullanılır.
 • GB Muvafakatnamesi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen ve kredi müşterisinin imalatçı vasfıyla bulunduğu ve “ihraç kayıtlı satış” yaptığı ihracatlarının olduğu farklı firmalara ait gümrük beyannamelerinin ibrazında gümrük beyannamesi bildirim formuna ek olarak ibraz edilir.
 • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu (Kargo ile Yapılan İhracatlar) Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından yetkili kargo şirketlerince düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamelerinin ibrazında kullanılır.
 • Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından Özel Fatura ve Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) ibrazında kullanılır.
 • DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu BildirimiHizmet ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından ‘yurtdışı hizmet ihracı geliri faturası’ ibrazında kullanılır.

Teminatlar

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.