Katılım Esaslı Alacak Sigortası

Katılım Esaslı Alacak Sigortası nedir?

Katılım Esaslı Alacak Sigortası kapsamında tekafül modeli ile ihracatçılarımızın yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigortalıyoruz. Program ile ihracatçılarımızın Bankamız tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara yapacağı 360 güne kadar vadeli Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına uygun tüm sevkiyatları alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigorta kapsamına alıyoruz.

Uygulanan Model: Vekalet ve Mudarebe karması şeklinde uygulanan Hibrit Model

Vekalet Ücreti: Katkı Primi üzerinden %20 olarak uygulanacaktır.

Kar Paylaşım (Mudarebe) Oranı: 2024 yılı için %0 olarak uygulanacak, elde edilen yatırım karının tamamı Katılımcı Risk Fonu’na bırakılacak.

Fon Fazlası Dağıtımı: 2024 yılı sonu itibariyle Katılımcı Risk Fonu’nun fazla vermesi halinde katılımcılara herhangi bir dağıtım yapılmayacak, oluşacak fon fazlası öngörülemeyen riskler için Katılımcı Risk Fonu’nda tutulacaktır.

Katılım Esaslı Alacak Sigortasının amacı nedir?

Katılım Esaslı Alacak Sigortası Programı’nın amacı; faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun ürünleri tercih eden ihracatçıların 360 güne kadar vadeli satışlarına ilişkin ihracat bedellerini ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmektir.

Kimler için uygun?

Yurt dışında yapılan satışlarda vadeli alacak yapısına sahip, faiz hassasiyeti olan bütün ihracatçılarımız bu programdan faydalanabilirler.

Firma limiti nedir?

Üst limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Katılım Esaslı Alacak Sigortası ile 360 güne kadar yapılan vadeli satışlarınızı teminat altına alıyoruz.

Maliyeti nedir?

Teminat altına aldığımız sevkiyatlarınız için katkı primi oranları; ihracatın vadesi, ödeme şekli, alıcının ülkesinin risk sınıfı, alıcının Türk Eximbank Risk Grubu (ERG) ile bu alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir.

Katkı Primi oranlarına ek olarak her alıcı limiti başvurusunda 1.500 TL analiz ücreti alınmaktadır.

Nasıl Kullanılır?

Katılım Esaslı Alacak Sigortası süreçleri 7 aşamada özetlenebilir. Söz konusu işlemlerde kullanılacak e-şubenin kullanım kılavuzlarına ve program ile ilgili formlara buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Başvuru işlemleri ve poliçe aktivasyonu: Katılım Esaslı Alacak Sigortası için gerekli belgelerin Bankamıza e-posta ile iletilmesi sonrasında poliçe düzenlenmektedir. Düzenlenen poliçe ihracatçı firmalara e-posta ile gönderilmektedir. İhracatçılarımızın e-posta ekinde paylaşılan poliçeden iki nüsha çıktı alıp her sayfaya paraf, son sayfaya imza yetkilileri tarafından kaşe ve imza atarak iki nüsha imzalı poliçeyi ilk başvuru evrak setinin aslı ile birlikte eksiksiz olarak bankamıza elden veya kargo ile teslim etmesi yeterlidir. Bankamız yetkililerince poliçeler onaylandıktan sonra firmanın talep ettiği yetkililere e-şube kullanıcı hesapları tanımlanarak poliçe aktifleştirilir.
 2. Alıcı limiti başvurusu: Kullanıcılara gönderilen e-şube parolaları ile sisteme giriş yapılır. İhracatçılarımızın vadeli satış yaptıkları ve vadeli satış yapılması muhtemel alıcı firmaları için alıcı limiti başvurusu yapılması beklenir. Alıcı limiti başvurusu için E-Şube üzerinden limit talep edilecek alıcının unvanı, ülkesi, adresi, telefon numarası, ticaret sicil numarası veya vergi numarası alanlarına bilgilerin girilmesi gerekir. Alıcı Limit başvurusunda bulunmak istediğiniz alıcı firmanın ticaret sicil numarası ve vergi numarası formatlarına ulaşmak için yandaki listeyi kullanabilirsiniz. (Ülke Ticaret Sicili ve Vergi Sicili Örnekleri) Söz konusu listede ülkelerdeki ticaret sicil numarası ve vergi numarası formatları ile beraber ülke bazında zorunlu alanlar sarı renk ile gösterilmiştir.
 3. Sevkiyat bildirimi: Poliçe başlangıç tarihinden itibaren sigorta kapsamında olsun olmasın ilgili ay içerisinde fiilen ihraç edilmiş bütün sevkiyatların E-şube üzerinden aylık bazda sonraki ayın ilk 10 günü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.
  Örneğin Ekim ayında fiilen ihraç olmuş (intaç olmuş) bütün sevkiyatlar Kasım ayının 10’una kadar sisteme girilir. Söz konusu sevkiyatlardan limiti olan (sigorta kapsamına girecek) alıcılara yapılmış olan sevkiyatlara bildirim yapılan ayın son iş günü katkı primi hesaplaması yapılarak sigortalı ihracatçımıza bilgi verilir. Katkı Primi tutarının TL’ye dönüşümü için, primin hesaplanıp sigortalıya bildirimin yapıldığı gün geçerli olan TCMB döviz satış kuru dikkate alınmaktadır. Bir sonraki ayın ilk haftası söz konusu primlerin ödenmesi beklenir.
 4. Vadesi geçmiş alacak bildirimi: Sigorta kapsamına alınmış sevkiyatlardan vadesi dolduğunda henüz tahsil edilememiş tutarlar olur ise fatura vadesinin dolduğu tarihten itibaren en geç 60 gün içinde ya da iflas vb. sebeplerle alıcının borcunu ödemeyeceği belli olmuşsa e-şubeden vadesi geçmiş alacak bildirimi (VGAB) yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu, 60 günlük sürenin alıcı ile anlaşılan vadenin dolmasından ( fatura vadesinin dolmasından) itibaren geçerli olduğudur. Alıcıya tahsis edilen limitin vadesi baz alınmamalıdır. Zira alıcının limit vadesi ile fatura vadesi farklılık gösterebilmektedir.
  Tazminat başvurusuna konu edilmemiş vadesi geçmiş alacak bildirimleri için tazminat ödemesi veya sigortalı adına borç takibi yapılmaz.
 5. Tazminat başvurusu: Alıcının, vadesi geçmiş alacak bildirimine konu borcunu ödemeyeceğine kanaat getirilirse veya bu durum kesinleşirse yine fatura vade tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde e-şube üzerinden tazminat başvurusunda bulunulur. Tazminat başvurusunun yapılabilmesinin ön koşulları sevkiyatın kapsam altında olması ve vadesi geçmiş alacağın 60 günlük süre içinde bildirilmiş olmasıdır. Tazminat başvurusunda Bankamız tarafından ilgili alacağın takibi için gümrük beyannamesi, fatura ve mal teslim belgesi sigortalıdan talep edilmektedir.
 6. Tazminat işlemleri: Bankamıza yapılan tazminat başvurusu sonrası, söz konusu alacağın tahsil edilmemesi durumu poliçenin kapsama aldığı risk kategorilerine girer ise (ticari risk ve politik risk) zarar tazmin oranına göre (genellikle %90) sigortalı firmaya tazminat ödemesi yapılmasına karar verilir ve tazminat işlemlerine başlanılır. Zarar kesinleşme süreleri iflas/tasfiye, ödeme güçlüğü ve malın teslim alınmaması gibi hallerde farklılık göstermekte olup ilgili süreler poliçelerde belirtilmiştir. Bununla birlikte Eximbank’ın incelemesi bitmeden zarar kesinleşmez. Dosya takibinin neticelenmesi ve zararın kesinleşmesi sonrasında Sigortalıya tazminat ödeme ihbarı yapılır. Bu kapsamda talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Bankamıza iletilmesiyle, Sigortalılar tazminat ödemesine hak kazanırlar. Tazminat ödemeleri, Türk Eximbank tarafından Sigortalıya tazminat ödemesinin yapılacağı gün geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınarak TL cinsinden yapılır.
 7. Tahsilat işlemleri: Tazminat ödemesi sonrasında sigortalıdan devralınan borç, adına tazminat ödemesi yapılan alıcıdan tahsil edilmeye çalışılır. Söz konusu tahsilat gerçekleşir ise tahsil edilen tutarlar, tahsil için yapılan dava ve takip masrafları ve diğer masraflar düşüldükten sonra zarar tazmin oranına (genellikle %10) göre paylaştırılır. İlk etapta genellikle %90 tazmin oranı ile ödeme yapıldığı için tahsilat gerçekleşir ise geriye kalan orana göre %10 tahsilat ödemesi yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Nasıl Başvurabiliz?

Aşağıdaki linkte yer alan başvuru formu ve eklerinin ayrı ayrı taranarak e-posta ile  Bankamızın bağlı bulunduğunuz şubesine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinin doğru ve eksiksiz olduğu teyit edilip poliçeniz düzenlendikten sonra onaylı poliçeniz ile birlikte başvuru evrak setinin aslının eksiksiz olarak Bankamıza elden veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

 Başvuru formu ve ekleri için lütfen tıklayınız.

Programın İşleyiş Süreci Nasıldır?

 • Katılım Esaslı Alacak Sigortası için gerekli belgelerin Bankamızı ilgili şubesine iletilmesi sonrasında 2 nüsha poliçe düzenlenerek imza ve kaşelenmek üzere firmaya gönderilmektedir.
 • Firma tarafından imza sirkülerinde yetkili kişilerce imzalanıp kaşelenen 2 nüsha poliçe bağlı bulunduğu şubeye gönderilmesinin ardından poliçe aktif olur, e-şube işlemleri başlatılır ve Bankamız yetkilileri tarafından imzalanan 1 nüsha poliçe firmaya geri yollanır. 
 • İnternet kullanıcı sözleşmesi kapsamnda firmanın talep ettiğ yetkililere e-şube kullanıcı hesapları tanımlanır. Kullanıcılara gönderilen e-şube parolaraı ile sisteme giriş yapılarak vadeli satış yapılan ve/veya yapılması muhtemel alıcı firmalar için alıcı limiti başvurusu yapılır.
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilgili ay içerisinde fiilen ihraç edilmiş bütün sevkiyatlar e-şube üzerinden müteakip ayın 10'una kadar bildirilir. Bu kapsamda, limit tanımlanmış alıcılara gerçekleştirilen vadeli satışlar sigortalanmış olur ve prim bildirimlerine konu olur. Bu sevkiyatlar haricindekiler ise kapsanmama nedenleri değerlendirilerek sigorta kapsamın dışında bırakılır.
 • Sigorta kapsamına alınmış sevkiyatlardan vadesi dolduğunda henüz tahsil edilememiş tutarlar olur ise fatura vadesinin dolduğu tarihinden itibaren 60 gün içinde e-şubeden vadesi geçmiş alacak bildirimi yapılarak tazminat süreci başlatılır.

Katılım Esaslı Alacak Sigortası'nın İhracatçıya Maliyeti Nedir?

 • Poliçe Tanzim Ücreti: Şirketlerin yasal statüsüne göre değişen ve bir defaya mahsus olmak üzere ödenen tutardır. Şiket türü ve vasfına göre poliçe tanzim ücreti bilgisine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
Katılım Esaslı Alacak Sigortası Poliçe Tanzim Ücretleri
Şirket Türü ve Vasfı Poliçe Tanzim Ücreti (Türk Lirası)
İş Ortakları 2.000
Kooperatifler 2.000
Sektörel Dış Tic. Şti. 2.000
Dış Ticaret Sermaye Şti. 2.000
Anonim Şirket 750
Limited Şirket 750
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 500
İktisadi Kamu Kuruluşları 500
Dernek ve Vakıflara Ait İşletmeler 500
Hakiki Şahıs Şirketleri 500
Adi Şirket 500
Kollektif Şirket 500
Adi Komandit Şirket 500
 • Alıcı Analiz Ücreti: Alıcı firmalar hakkında enformasyon kuruluşlarından temin edilen raporlar ve izleme hizmetleri karşılığında Sigortalı firma tarafından her bir limit başvurusu için ödenmesi gereken tutarı ifade etmektedir.
 • Katkı Primi: Sigorta kapsamına alınacak her bir sevkiyata ilişkin katkı prim oranı ile Prime Esas Sevkiyat Tutarı’nın çarpılması yoluyla hesaplanan tutardır.

Hangi ödeme türlerinden doğan alacaklar sigorta kapsamına girer?

Mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili, akreditifli işlemler sigorta kapsamına alınır.

Program her ülkeden doğan alacakları kapsıyor mu?

Katılım Esaslı Alacak Sigortası dahilinde 238 ülke sigorta kapsamına alınmaktadır. Ermenistan, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kore kapsam dışı ülkelerdir.

Ne kadar tazminat alırım?

Sigorta kapsamına alınmış brüt fatura tutarının %90’ı tazmin edilmektedir. Yani, zarar tazmin oranı %90’dır.

Belirli alıcılar için (selektif) poliçe yaptırabilir miyim?

Katılım Esaslı Alacak Sigortası genel kapsamlı bir programdır. Belirli sayıda alıcılar için kullanılamamaktadır. Dolayısıyla tahsilatı riskli ödeme koşullarında çalışılan bütün alıcılar için sigorta talep edilmelidir.

Nasıl E-şube kullanıcısı olurum?

Başvuru formunun doldurularak gönderilmesi yeterlidir.

Alıcılar için nasıl sigorta talep ederim?

E-şubemizi kullanarak, alıcı için talep ettiğiniz limit tutarı, ödeme şekli ve vadeyi girmeniz yeterlidir.

Alıcı limiti nedir?

Her bir alıcı için, ticari ve politik risklerle ilgili olarak sevkiyat bedellerinin ödenmemesi durumunda, Türk Eximbank tarafından o alıcı için üstlenilen azami riski ifade eder. Alıcı limiti tutarı, ilgili alıcıya gerçekleştirilen sevkiyatlardan doğan alacak bakiyesinin Türk Eximbank tarafından sigorta kapsamına alınan azami tutarıdır.

Alıcı firma enformasyonu nasıl yapılır?

Türk Eximbank, İhracat Kredi Sigortası işlemleri kapsamında alıcı riskini değerlendirme ve limit tespiti aşamasında ihracat yapmak istediğiniz firmanın kredibilitesini belirlerken güvenilir ve hızlı rapor sağlayan uluslararası enformasyon kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmaktadır. Bu hizmet kapsamında alıcı firmanın;

 • profil (tanıtıcı) bilgileri
 • ortaklık yapısı
 • faaliyetleri
 • sektördeki yeri
 • mali yapısı
 • bankalarla ilişkileri
 • borç/alacak ilişkileri
 • ticari moralitesi
 • kredibilitesi

bilgilerini içeren enformasyon raporları güvenilir uluslararası enformasyon kuruluşlarından satın alınmaktadır.

Alıcı limiti tutarı nasıl belirlenir?

Alıcı firma hakkında, yurt dışında yerleşik uzman kuruluşlar vasıtası ile temin edilen, güncel verilere haiz enformasyon raporlarındaki finansal ve idari bilgiler mali analiz yöntemleri çerçevesinde incelenir. Gayrikabili rücu akreditif ya da banka garantisi tahtında ödeme koşuluna bağlı alıcı limiti onaylarında, öncelikle muhtemel amir bankalar mali analize tabi tutulur. Bahse konu incelemeler neticesinde; alıcı firmanın mali durumu, ilgili sektör ve ülke riski ile gerekli olduğu hallerde muhtemel amir banka riski bir bütün halinde dikkate alınarak ihracatçının sevkiyat programına uygun olarak belirlenen ihtiyacı da göz önüne alınmak suretiyle alıcı limit tutarı tespit edilir.

Alıcı limiti başvurularını ne zaman yapmalıyım?

Söz konusu firmaya sevkiyat planlanıyor ise sevkiyat yapılmadan önce limit başvurusunda bulunulmalıdır. Alıcı limiti başvurusu sevkiyattan sonra yapılmış olsa ya da sevkiyattan sonra sonuçlanmış olsa bile, limitin başlangıç tarihi söz konusu sevkiyatı sigorta kapsamına alacak şekilde geriye yürür.

Alıcı limiti başvurusunda gerekli olan bilgi ve belgeler nelerdir?

 • Alıcı limiti başvurusu için herhangi bir belgeye gerek yoktur. E-şubeden giriş yaparak alıcının unvanı, ülkesi, adresi, telefon numarası, ticaret sicil numarası ve vergi numarası vb. gibi bilgilerin girilmesi yeterlidir.
 • Alıcıların faaliyet gösterdikleri ülkelerde vergi no ya da sicil no’dan hangisi ayırt edici unsur ise bu alanın girilmesi yeterli ve zorunludur. Söz konusu listeye ve numara formatlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Alıcılar için limit tahsis süresi nedir?

Limit taleplerinin sonuçlanma süresi, enformasyon raporu temini süresine göre değişmektedir.

Alıcı limiti başvurusu ücrete tabi midir?

Alıcı limiti başvuruları 1.000 TL’lik bir ücrete tabidir.

Alıcı limitinin geçerlilik süresi nedir?

Alıcı limitleri 1 yıllık süre için tanımlanır.

Sevkiyat bildirimleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Sevkiyat bildirimleri fiili ihraç tarihleri baz alınarak bir sonraki ayın ilk 10 günü e-şube aracılığı ile yapılmaktadır. (Örneğin Ekim ayı sevkiyatlarının bildirimi Kasım ayının 10’una kadar yapılmalıdır.) Aylık sevkiyat bildiriminde kullanılacak formlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Bütün ihracatların bildirilmesi gerekiyor mu?

Alıcı limiti çıkmış olsun olmasın vadeli çalışılan bütün alıcılara yapılan sevkiyatlar ve kapsam dışında değerlendirilen (peşin vs.) bütün sevkiyatların bildirilmesi gerekmektedir. Kısacası firma adına yapılan bütün ihracatlar sisteme girilmelidir.

Kapsam dışında kalan sevkiyatlar nelerdir?

 • Türk Eximbank Danışma Komitesi tarafından faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmadığına karar verilen,
 • Türkiye’de yerleşik bir bankanın teyit verdiği bir gayrikabili rücu akreditif çerçevesinde gerçekleştirilen,
 • Ülke anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilen,
 • Menfaat ilişkisi bulunan alıcılara yapılan,
 • Peşin ödemeli,
 • Başka firma adına sigortalı olan,
 • Kapsam dışı ülkeye yapılan,
 • Factoring-forfaiting yoluyla garanti sağlanan,
 • Konsinye satış olarak gerçekleştirilen,
 • Transit ticarete konu olan,
 • Prefinansman kapsamında bedeli ödenmiş olan,
 • Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde belirlenen ödeme şeklinden farklı bir ödeme şekliyle gerçekleştirilen,
 • Türk Eximbank tarafından limit verilmesi uygun görülmeyen alıcılara yapılan sevkiyatlar

Yurtdışındaki iştiraklerin satışlarından doğan alacaklar sigorta kapsamına girer mi?

Yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip olduğu firmalar tarafından üretilip, fatura vb. belgeler tahtında, sigorta kapsamı içindeki ülkelerde kayıtlı olup alıcı limiti onayına haiz menfaat ilişkisi bulunmayan alıcılara yapılan satışlar sigorta kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Sigortalı’nın yurtdışında doğrudan veya dolaylı iştirakleri, şirketleri vasıtasıyla ve/veya depo, antrepo vb. yerlerden sigorta kapsamı içindeki ülkelere kayıtlı olup alıcı limiti onayına haiz menfaat ilişkisi bulunmayan alıcılara yaptığı satışlar sigorta kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Sigorta programının maliyeti nedir?

Sigorta programının ana maliyeti prim oranlarıdır. Katkı primi oranları alıcının yerleşik olduğu ülkenin risk grubu, sevkiyatın ödeme şekli ve vadesi, alıcının risklilik derecesi ile özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Ülkenin, alıcının veya ödeme şeklinin riskliliği arttıkça ya da sevkiyatın vadesi uzadıkça katkı primi oranları yükselmektedir.

Sigorta poliçesi hangi riskleri kapsar?

Ticari ve politik riskleri kapsar.

Ticari riskler nelerdir?

 • Alıcının iflas etmesi,
 • Alıcı hakkında konkordato kararı alınması,
 • Alıcının borçlarını ödeyememesi nedeniyle tasfiye kararı alınması,
 • Mal bedelinin ödenmemesi,
 • Malın ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul edilmemesidir.

Politik riskler nelerdir?

 • Savaş hali
 • İhtilal,
 • İç savaş,
 • İsyan,
 • Ayaklanma,
 • Alıcının ülkesinin ithal yasağı,
 • Alıcının ithal izninin iptali,
 • Alıcı bir devlet ya da devlet garantisine haiz bir kuruluş ise ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
 • Transfer güçlüğüdür.

Vadesi geçmiş alacağımı ne zaman bildirmeliyim?

Sigorta kapsamına alınmış sevkiyatlardan vadesi dolduğunda henüz tahsil edilememiş tutarlar olur ise fatura vadesinin dolduğu tarihten itibaren en geç 60 gün içinde ya da iflas vb. sebeplerle alıcının borcunu ödemeyeceği belli olmuşsa e-şubeden vadesi geçmiş alacak bildirimi (VGAB) yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu, 60 günlük sürenin alıcı ile anlaşılan vadenin dolmasından ( fatura vadesinin dolmasından) itibaren geçerli olduğudur. Alıcıya tahsis edilen limitin vadesi baz alınmamalıdır. Zira alıcının limit vadesi ile fatura vadesi farklılık gösterebilmektedir.

Tazminat başvurusuna konu edilmemiş vadesi geçmiş alacak bildirimleri için tazminat ödemesi veya sigortalı adına borç takibi yapılmaz.

Ne zaman tazminat başvurusu yapmalıyım?

Alıcının, vadesi geçmiş alacak bildirimine konu borcunu ödemeyeceğine kanaat getirilirse veya bu durum kesinleşirse yine fatura vade tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde e-şube üzerinden tazminat başvurusunda bulunulur. Tazminat başvurusunun yapılabilmesinin ön koşulları sevkiyatın kapsam altında olması ve vadesi geçmiş alacağın 60 günlük süre içinde bildirilmiş olmasıdır.

Tazminat başvurusunda bulunurken hangi belgeler gereklidir?

 • Gümrük beyannamesi
 • Fatura ( orijinal fatura, Türkçe fatura, sipariş formu, proforma fatura)
 • Mal teslim belgesi (konşimento, CMR belgesi, irsaliye fatura vb. gibi teslim belgeleridir.)
 • Ödeme şekline ve anlaşma koşullarına göre o işleme özel spesifik belgeler de istenebilir.

Tazminat ödemesi ne zaman yapılır?

Vadesi geçmiş bir alacağın vadesinin dolduğu tarihten 4 ay sonra zarar kesinleşir.

Prim tahakkukları hangi kur üzerinden yapılır?

Katkı primi tahakkukları, söz konusu katkı priminin tahakkuk ettirildiği tarihte geçerli olan TCMB döviz satış kuru üzerinden yapılır.

Tazminat ödemeleri hangi kur üzerinden yapılır?

Zararın kesinleştiği ayın ilk iş günü TCMB alış kuru üzerinden yapılır.

Sevk edilen mallar alıcı tarafından teslim alınmadığında ne yapılmalıdır?

 • Sigortalı, sevk ettiği malların alıcı tarafından teslim alınmaması halinde, bu durumu ivedilikle ve yazılı olarak Türk Eximbank’a bildirmelidir. Türk Eximbank tarafından yapılan inceleme neticesinde Türk Eximbank’ın ön onayı alınmak koşulu ile teslim alınmayan malların ikinci bir alıcıya satılabilmesi ve iki fiyat arasındaki farktan doğan zararın % 90 oranında tazmin edilmesi mümkün olabilmektedir. Türk Eximbank’ın yazılı ön izni ile malların yeniden satışı durumunda tazminata konu olan zarar tutarı, ilk satış fiyatının en fazla % 50’si ile sınırlı olmaktadır.
 • Öte yandan, alıcı tarafından teslim alınmayan malların Türk Eximbank’ın yazılı ön izni ile Türkiye’ye getirilmesi durumunda, Sigortalı tarafından ilave işlem, nakliye ve sigorta masrafları da karşılanabilmektedir.

Alıcı ile ortaya çıkan ihtilaflarda ihracatçının zararı tazmin edilebilir mi?

 • İhracatçının kusurundan ve mal ve malın teslimi konusundaki ihtilaftan kaynaklanan zararlar sigorta kapsamı dışındadır.
 • İthalatçının, ihracatçı ile arasındaki ihtilafı gerekçe göstererek sevkiyat bedelini ödememesi durumunda; gerek ihracatçıdan gerekse ithalatçıdan ilgili belgeleri göndermesini talep eder. Türk Eximbank tarafından yapılan inceleme neticesinde sevkiyata ilişkin olarak ihtilaf bulunduğu tespit edilirse Türk Eximbank ancak ihracatçı tarafından alınmış kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanarak tazminat ödemesi yapabilmektedir. Bu mahkeme kararı, ithalatçının ülkesindeki bir mahkemeden ve ithalatçı aleyhine alınmış olmalıdır.

İhracatçının vadesinde tahsil edemediği ihracat alacağı olmasına rağmen aynı alıcıya sevkiyat yapmaya devam etmesi halinde bu sevkiyatlar sigorta kapsamına girer mi?

 • Alıcının sevkiyat bedelini, vade tarihini takip eden 60 gün içinde ödememesi ve/veya ödeyememesi hallerinde, vade tarihini takip eden 60 günden sonra o alıcıya yapılacak sevkiyatlar, prim tahsil edilmiş olsa dahi sigorta kapsamı dışında kalmaktadır.

Tahsilat işlemleri nedir? Nasıl yapılır?

 • Tazminat ödemesi yapıldıktan sonra Bankaya devrolan alacağın alıcıdan tahsil edilmesi işlemidir. Tahsilat gerçekleşir ise, içinden tahsilat masrafları çıktıktan sonra elde kalan tutarın %10'u alıcıya ödenir.

Sigorta sözleşmesi ihracatçının finansman teminini nasıl kolaylaştırır?

 • İhracatçı; sigorta kapsamındaki sevkiyatlarla ilgili olarak Türk Eximbank nezdinde doğmuş ve doğacak tazminat alacaklarını temlik etmek suretiyle Türk Eximbank ya da ticari bankalardan kredi temin etme imkanını bulabilmektedir.

Sigorta poliçesinden serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar da faydalanabilir mi?

 • Serbest bölgeden, serbest bölge işlem formu ile çıkış yapan ve yurt dışından alacağı doğan firmalarımız da faydalanabilmektedir.

Sigorta sözleşmesi hangi koşullarda sona erer?

 • İhracatçının sigorta sözleşmesi hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda Türk Eximbank’ın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı olduğu gibi, ihracatçı firma da herhangi bir zaman noktasında o tarihe kadarki sözleşmenin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydı ile sigorta sözleşmesinin iptalini isteyebilir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Gerekli Belgeler

Katılım Esaslı Alacak Sigortası Programı’ndan yararlanmak isteyen ihracatçı firma Poliçe Başvuru Formunu doldurup ekleri ile birlikte Türk Eximbank’a e-posta ile gönderir. Poliçe hazırlanıp firmaya e-posta iletildiğinde iki nüsha çıktısını alıp her sayfaya paraf, son sayfaya imza yetkilileri tarafından kaşe ve imza atarak, iki nüsha imzalı poliçeyi ilk başvuru evrak setinin aslı ile birlikte bankamıza elden veya kargo ile teslim eder.

 • Poliçe Başvuru Formu
 • İmza Sirküleri

  Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da fotokopisi

 • Firmanın Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerinin Kimlik Bilgileri

  Firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişilerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopileri (Firmanın yabancı ortağının temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin fotokopileri)

 • Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

  Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırılabileceği Hesap Bilgileri:

  VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. MERKEZ ŞUBE
  IBAN NO: TR13 0021 0000 0912 2003 3000 02

        Güncel poliçe tanzim ücretleri Poliçe Başvuru Formunun son sayfasında belirtilmektedir.

Aracı ihracatçı ile çalışan imalatçı firmalar tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.