İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata yönelik mal üreten imalatçıların veya imalatçı-ihracatçıların makine, teçhizat ve aksam harcamalarına finansman sağlıyoruz.

İhracata yönelik yatırım kredisi nedir?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirdiğiniz, orta veya uzun vadeli finansman gerektiren makine, teçhizat ve aksam harcamalarınız için katma değer vergisi hariç tutar üzerinden finansman imkânı sunan kredi programıdır.

Hangi Firmalar için uygun?

 • Türkiye’de yerleşik imalatçı-ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz firmalar kredi vadesi içerisinde Türkiye menşeli veya Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ve ihraç ürünü bünyesinde kullanılan ancak Türkiye menşei kazanamayan malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında bu krediden yararlanabilir.
 • Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar ise serbest bölgede üretilen veya serbest bölgeden/ Türkiye’den temin edilen Türkiye menşeli veya Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ve ihraç ürünü bünyesinde kullanılan ancak Türkiye menşei kazanamayan malların Serbest Bölgelerden başka ülkelere kesin olarak satışı taahhüdü karşılığında da bu programdan yararlanabilirler.
 • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar ise sunulacak döviz kazandırıcı hizmetlerin karşılığı olarak ülkeye kazandırılacak döviz gelirleri taahhüdü karşılığında bu programdan yararlanabilirler.

Taahhüt Vadesi nedir?

Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılır. Kredi vadesinin 24 aydan daha uzun olması durumunda taahhüt vadesi kredi vadesi ile aynı olacaktır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir.

Teminat Koşulları nelerdir?

 • Kesin Teminat Mektubu

karşılığında kullandırılır.

Vade seçenekleri nelerdir?

Vade seçeneklerine faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Kredinin Faiz Oranı nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı, döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalara ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımıza kullandırılmaktadır.

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • Harcama Belgeleri Listesi (Harcamaların faturaya bağlanmış olması gerekmektedir.), (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı)
 • Muvafakatname (Kullanılacak krediye esas ihracata konu olan malın ihracatçısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı muvafakatname, muvafakatname veren firmanın imza sirküleri),
 • T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve üretim/alım-satım faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli "Üretim" veya “Alım-Satım” ruhsatının Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce orijinal tasdikli veya ilgili Serbest Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmış bir örneği
 • Kapasite Raporu (İlgili odaca orijinal tasdikli örneği)
 • Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) sureti (varsa)

 *Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri.

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir. Kredi analiz evrak seti için tıklayınız

Başvuru Formları

Teminatlar

Diğer Belgeler

Taahhüt Belgeleri

 • Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen gümrük beyannamelerinin ibrazında kullanılır.
 • GB Muvafakatnamesi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen ve kredi müşterisinin imalatçı vasfıyla bulunduğu ve “ihraç kayıtlı satış” yaptığı ihracatlarının olduğu farklı firmalara ait gümrük beyannamelerinin ibrazında gümrük beyannamesi bildirim formuna ek olarak ibraz edilir.
 • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu (Kargo ile Yapılan İhracatlar) Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından yetkili kargo şirketlerince düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamelerinin ibrazında kullanılır.
 • Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından Özel Fatura ve Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) ibrazında kullanılır.
 • DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu BildirimiHizmet ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından ‘yurtdışı hizmet ihracı geliri faturası’ ibrazında kullanılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Krediyi ne zaman kullanabiliriz?

Bankamızda geçerli kredi limitinizin bulunması durumunda, kredi talep formu ve onaylı harcama listesi ile bağlı bulunduğunuz Şubemiz üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru belgelerinizin Şubemize ulaşması akabinde Bankamız fon uygunluğuna bağlı olarak kredi talebiniz işleme alınacaktır.

Bankamızda geçerli limitiniz bulunmaması durumunda analiz başvuru evraklarınızı iletebilirsiniz.

Harcama listeleri nasıl doldurulur?

Listenize en az kredi tutarınız kadar olacak şekilde üretime yönelik olarak alınmış/alınacak makine, teçhizat ve aksam harcamalarınızı KDV hariç değerleri üzerinden yazabilirsiniz. Firma kaşe imzalı ve YMM/SMMM onaylı olarak Bankamıza gönderebilirsiniz.

Program kapsamında kabul edilmeyen harcamalar nelerdir?

İkinci el makine, teçhizat ve aksamlar, taşıt alımları, inşai faaliyet alanına giren yatırımlar, yurt dışına yapılacak yatırımlar ihracata yönelik yatırım kredisi kapsamında fonlanamaz.

Hangi harcama tutarları dikkate alınmaktadır?

Tüm harcamaların KDV hariç tutarları esas alınmaktadır.

Harcama Belgeleri Listesinin hangi döviz cinsinden doldurulmalıyız?

Harcama listelerinizi fatura üzerlerinde yazan para birimi ile doldurabilirsiniz. Sistemimiz, sunulan harcamalarınızı ilgili kredi döviz cinsinden eşleştirmektedir. Farklı para birimlerinden faturalar sunulacak ise her para biriminden toplam tutarlar ayrıca belirtilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş Yatırım Teşvik Belgesi’nde Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları başlığı altında faiz desteği ibaresinin bulunması durumunda yatırım kredisi başvurularında faiz desteğinden faydalanma olanağı mevcuttur. Talebin değerlendirmeye alınabilmesi için Yatırım Teşvik Belgesi düzenleme tarihinin kredi kullandırım tarihinden önce olması ve süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

İhracat Taahhüt Tutarı Ne Kadardır?

Gerçekleştirilmesi gereken taahhüt tutarı, Döviz kredilerde kullandırılan kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarının, TL kredilerde ise kredi anapara tutarının;

• 5 yıla kadar vadeli kredilerde 1 katıdır,
• 5 yıldan uzun vadeli kredilerde 1,5 katıdır.

İhracat taahhüdünün kapatılamaması durumunda yaptırım ne olacaktır?

İhracat/döviz taahhüdünün kredinin orijinal vadesi sonunda, belirlenen diğer şartlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemiş olması halinde taahhüdün gerçekleştirilmeyen kısmı için taahhüt cezası tahakkuk ve tahsil edilir.

Taahhüt cezası; kredi için tahakkuk etmiş toplam faiz tutarının, vadesi;
• 5 yıla kadar olan kredilerde %20’si,
• 5 yıldan uzun olan kredilerde %30’u
ve varsa daha önce istisna edilmiş olan vergi, masraf, komisyon vb. tutarları ve gecikme cezalarının toplamı şeklinde hesaplanır.

Genel Kredi Sözleşmesi ve ekleri nasıl imzalanır?

Huzurda (Genel Müdürlüğümüz, Şubelerimiz ve İrtibat Bürolarımızda) ya da noter huzurunda imzalanabilir. Firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri, güncel imza sirkülerleri ve adresli firma kaşeleri ile en yakın Türk Eximbank Şubesine imza için gidebilirler.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.