Spesifik İhracat Kredi Sigortası

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programı kapsamında ihracatçılarımızın yurt dışı piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunuyor, gelişmekte olan riskli pazarlarda orta ve uzun vadeli satış imkanlarını artırmalarını sağlıyoruz.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programının amacı nedir?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programının amacı ihracatçılarımızın tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak ve azami vadesi OECD düzenlemelerine paralel olarak değerlendirilecek ihracatlarından doğacak alacaklarını, ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ihracatçılarımızın İhracat Alacakları İskonto Programı vasıtasıyla Bankamızdan veya ticari bankalardan finansman temin etmelerine imkân sağlamaktır.

Vadesi ne kadar?

Söz konusu program kapsamında ihracatçılarımızın genellikle yatırım malları satışından doğan 1 yıldan uzun vadeli ihracat alacakları sigortalanmaktadır.

Firma limiti nedir?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programı kapsamında başvurular için herhangi bir alt limit veya üst limit bulunmamaktadır.

Kimler için uygun?

Üründen; katma değeri yüksek sermaye ve/veya yatırım malları ihracatı yapan ihracatçılarımız ile hizmet ihracatı yapan ihracatçılarımız faydalanabilmektedir.

Nasıl Kullanılır?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası süreci özet olarak aşağıda belirtilmektedir.

 • Süreç başvuru formu ve başvuru sırasında talep edilen diğer belgelerin Bankamız şubesine iletilmesi ile başlatılır. Bankamız şubelerine ilişkin iletişim bilgilerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.
 • Başvurunun yapılmasından sonra başvuruya konu işlemin özelliklerine (OECD ülke risk sınıfı, vade, ödeme planı, alıcı risk sınıfı, kapsam oranı vb.) göre gösterge fiyatlama çalışması yapılır ve söz konusu gösterge fiyatlama çalışması (sigorta prim oranı) başvuru sahibi ile paylaşılır.
 • Başvuruya konu işlemin Bankamızca değerlendirilmesinin ardından başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz bildirim yapılır.
 • Başvuru sahibine alıcı analiz ücretine ilişkin bildirimin yapılmasının ardından alıcı analiz ücreti başvuru sahibince ödenir.
 • Başvuruya ilişkin olumlu dönüş yapılması sonrası satış sözleşmesi/taslak satış sözleşmesi Bankamızca incelenir ve düzenleme yapılması gerekiyorsa başvuru sahibine bilgi verilir.
 • Başvuruya ilişkin Bankamızca teklif düzenlenir ve başvuru sahibinin onayına sunulur.
 • Teklifin başvuru sahibince kabul edilmesi durumunda onaylı teklif ve poliçe düzenlenmesi için gerekli belgeler Bankamıza iletilir.
 • Bankamız tarafından tanzim edilen ve 2 nüsha halinde başvuru sahibine iletilen Poliçe firma yetkililerince imzalanarak Bankamıza teslim edilir. Bu aşamada başvuru sahibi tarafından poliçe tanzim ücreti ve sigorta primi ödenir.
 • Talep edilen belgelerin başvuru sahibince tamamlanmasının ardından sigorta poliçesi Bankamızca aktif hale getirilir.

Gerekli Belgeler

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programından yararlanmak isteyen ihracatçı firma Başvuru Formunu doldurup ekleri ile birlikte Türk Eximbank’a gönderir.

Aşağıda yer alan belgelerin Başvuru Formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 • İmza Sirküleri

Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da fotokopisi

 • Firmanın Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerinin Kimlik Bilgileri

Firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişilerin T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopileri (Firmanın yabancı ortağının temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin fotokopileri)

Not: Temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimlik bilgileri imza sirkülerinde yer alıyorsa ayrıca gönderilmesine gerek yoktur.

 • Alıcının son üç yıla ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir tabloları ile alıcının değerlendirilmesine yardımcı olabilecek diğer rapor ve belgeler

Bağımsız denetim raporu başvuru formundaki Toplam Vadeli Satış Tutarı bilgisi 500.000 ABD Doları üzeri olan işlemlerde gerekmektedir.

Vadesi 24 ay ve üzeri olan başvurular için doldurulması gerekmektedir.

 

Aşağıda yer alan belgelerin ise Türk Eximbank tarafından başvuru sahibine sunulacak olan teklifin başvuru sahibince onaylanması durumunda onaylı teklif ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli çerçevesinde A veya B risk kategorisinde olan işlemler için gerekmektedir.

 • Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırılabileceği Hesap Bilgileri:

        T.C. İhracat Kredi Bankası A.Ş. Banka Kodu: 0016 IBAN Merkez Şube Kodu: 90001 EFT Hesabı

        T.C. Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi IBAN No: TR33 0001 0007 1799 9003 0250 35

        Türk Eximbank kapsamında firmanıza tahsis edilmiş bir IBAN numarası var ise söz konusu hesap bilgisi

Güncel poliçe tanzim ücretlerine Başvuru Formu'nun son sayfasından ulaşılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Spesifik İhracat Kredi Sigortası nedir?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası vasıtasıyla yüksek katma değerli sermaye malı ihracatından doğan alacaklar ticari ve politik risklere karşı güvence altına alınmaktadır.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında hangi işlemlere destek verilmektedir?

Kurumumuzun yüksek katma değerli sermaye mallarının ülkemiz ihracat kompozisyonu içerisindeki oranını artırma hedefi doğrultusunda sermaye ve yatırım mallarının ihracı program kapsamında değerlendirilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat işlemlerinin ne kadarına destek sağlanmaktadır?

Spesifik İhracat Kredi Sigortası ile tek bir satış sözleşmesinden doğan alacağın taşıdığı ticari ve politik riskler %90’lık bir kapsam oranına kadar sigorta tahsisine konu olabilmektedir. Söz konusu oran banka güvencesi içeren ödeme şekillerine sahip işlemlerde (akreditif, kabul kredili vesaik mukabili banka kabullü vb.) %95'e kadar çıkabilmektedir. 

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programının kapsadığı riskler nelerdir?

Program kapsamında politik riskler (savaş, ihtilal, iç savaş, ülkedeki ithalat yasakları ve transfer güçlükleri vb.) ve ticari riskler (alıcının iflas etmesi, konkordato kararı alması, malların bedelinin ödenmemesi vb.) sigorta kapsamına alınabilmektedir.

 • Başvuruya konu alıcının türü özel ise aşağıdaki risk türleri sigorta kapsamında alınabilmektedir.
  • Ticari ve politik riskler,
  • Sadece politik riskler,
 • Başvuruya konu alıcının türü kamu ise sadece politik riskler sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programında ihracatçı firmamızın tüm ihracatı sigortalanırken, Spesifik İhracat Kredi Sigortası programında ihracatçımıza tek bir satış sözleşmesinden doğacak alacaklarını sigortalatma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, iki program arasında sigorta tahsisine konu olabilecek işlemlerin vadesi açısından da farklılık bulunmaktadır. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası bir yıldan kısa vadeli işlemler için sunulurken, Spesifik İhracat Kredi Sigortası orta ve uzun vadeli işlemlerden doğan alacakların sigorta edilmesi sürecini içermektedir. 

Spesifik İhracat Kredi Sigortası programından faydalanmanın ihracatçı için maliyeti nedir?

Programdan yararlanmak isteyen firmaların temel olarak katlandığı üç tür maliyet bulunmaktadır.

Sigorta Primi: Sigorta prim oranı başvuruya konu işlemin özelliklerine göre işlem bazında belirlenmektedir. Sigorta priminin belirlenmesinde kullanılan temel faktörler aşağıda belirtilmektedir.

 • Alıcının risk sınıfı
 • Alıcı ülkesinin OECD ülke risk sınıfı
 • İşlemin vadesi
 • İşlemin ödeme planı
 • Kapsam oranı
 • Teminat vb. risk azaltıcı faktörlerin varlığı

Alıcı Analiz Ücreti: Başvuru sahibinin, yapmış olduğu başvuruya istinaden Türk Eximbank tarafından belirlenen tutar ve usuller çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu ücrettir.

Alıcı analiz ücreti, enformasyon kuruluşlarından temin edilen raporlar ve izleme hizmetleri karşılığında başvuru sahibinin ödeyeceği tutarı ifade etmekte olup her başvuru için 220 TL tahsil edilmektedir.

Poliçe Tanzim Ücreti: Poliçe tanzim ücreti başvuru sahibi firmanın firma türüne ve vasfına göre değişiklik göstermektedir. Güncel poliçe tanzim ücretlerine Başvuru Formu’ndan ulaşılabilmektedir.

Riskin gerçekleşmesi durumunda Türk Eximbank zararın ne kadarlık bir bölümünü tazmin eder?

Sigorta kapsamına alınan risklerden kaynaklanan zararlar Poliçe'de belirlenen kapsam oranı esas alınarak tazmin edilmektedir.

Sevkiyat Bildirim Yükümlülüğü nedir ve sevkiyat bildirimi nasıl yapılır?

Sigortalı, Satış Sözleşmesi ve Özel Şartlar’da yer alan sevkiyat planı kapsamında yapmış olduğu tüm sevkiyatları, Sevkiyat Tarihi’nden itibaren en geç 10 Gün içerisinde, Türk Eximbank’a bildirmekle yükümlüdür.

Sevkiyat bildirimi, uygulama esası ve ekleri sayfasında yer alan Sevkiyat Bildirim Formu’nun doldurularak imzalı ve kaşeli olacak şekilde bağlı bulunduğunuz Bankamız şubesine gönderilmesi ile yapılır.

Tahsilat Bildirim Yükümlülüğü nedir ve tahsilat bildirimi nasıl yapılır?

Sigortalı firma, Poliçe kapsamında gerçekleştirdiği sevkiyatlara ilişkin tahsilat olması halinde, bu tahsilatı, tahsilat tarihini takip eden 7 Gün içinde yazılı olarak Türk Eximbank’a bildirmekle yükümlüdür.

Tazminat başvurusu nasıl yapılır?

Sigortalı firma, sigorta kapsamındaki sevkiyatlar ile ilgili vade tarihlerinde kısmen veya tamamen ödenmemiş olan tutarlar için vade tarihlerini takip eden azami 60 gün içinde, Türk Eximbank’ın belirlediği form ve usuller çerçevesinde tazminat talebinde bulunmalıdır.

İflas vb. sebeplerle alıcının borcunu ödemeyeceği belli olmuşsa Sigortalı söz konusu süreyi beklemeksizin tazminat talebinde bulunmalıdır.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.